Siirry suoraan sisältöön

Rinnakkaiselo ja konfliktit monimuotoisilla kaupunkialueilla

Monet eurooppalaiset yhteiskunnat kamppailevat eriarvoistumisen ja polarisaation parissa. Samalla kun monimuotoisuus lisääntyy ja yhteiskunnalliset jakolinjat moninaistuvat, rauhanomainen rinnakkaiselo joutuu koetukselle. EmergentCommunity-hankkeessa tutkimme, miten yhteiskunnat muuttuvat ja miten ihmiset elävät yhdessä.

EmergentCommunity-hankkeessa kartoitamme paikallisia ja arkisia konfliktin ja rauhan muotoja. Olemme kiinnostuneet yhteisöjen välisistä suhteista sekä siitä, miten kuulumisesta ja osallisuudesta neuvotellaan. Tutkimuksemme keskittyy rinnakkaiselon ja ristiriitojen sekä erimielisyyden aiheisiin: miten ihmiset neuvottelevat erimielisyydestä, käsittelevät konflikteja ja rakentavat hyviä suhteita toisiinsa arjessaan? Meitä kiinnostavat mahdolliset yhteydet ihmisten oman elämän, sille annettujen merkitysten ja yhteiskunnallisen muutoksen välillä. Tutkimuksemme tavoitteena on tuottaa tietoa, jota olisi mahdollista hyödyntää toimivien väestösuhteiden edistämisessä.

Mitä teemme

Tutkimme naapuruussuhteita Suomessa, Ruotsissa ja Ranskassa. Jokaisesta maasta tutkimukseen valitaan kolme kaupunkialuetta, joissa moninaistuminen on muuttanut kaupunkikuvaa vahvasti. Keräämme tietoa muutoksesta etnografisten menetelmien avulla. Etnografisten havaintojemme pohjalta rakennamme virtuaalitodellisuusympäristöjä, jotka auttavat selvittämään, miten ihmiset reagoivat monimuotoisuuteen ja tulkitsevat sitä. Hankkeen tulokulma on kokeellinen ja mahdollistaa tunteiden, tulkintojen ja toiminnan välisten yhteyksien tutkimisen.

Tutustu työhömme

Tiimimme jäseniin voit tutustua täältä: Eeva Puumala (PI), Hanna-Leena Ristimäki, Karim Maïche, Bruno Lefort ja Anna Sofia Suoranta.

Voit seurata työtämme ja projektin etenemistä Twitterissä, Facebookissa, ja Instagramissa.

Jos sinulla on tutkimukseemme liittyviä kommentteja tai kysymyksiä, ole yhteydessä työryhmän vetäjään Eeva Puumalaan, eeva.puumala@tuni.fi.

Tätä hanketta rahoittaa Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkmus- ja innovaatio-ohjelman puitteissa (projektinumero 946012).

Tutkimusetiikka

EmergentCommunity-hanke on käynyt läpi eettisen arvioinnin. Aineistonkeruussa ja aineistoa analysoidessamme noudatamme Suomen lainsäädäntöä, EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä niiden asettamia velvoitteita sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita.

Etnografinen aineisto kerätään osallistuvan havainnoinnin ja haastattelujen avulla. Osallistujiksi pyydetään kaupunkien asukkaita, yhdistysten edustajia sekä viranomaisia. Osallistujiksi pyydetään kaupunkien asukkaita, yhdistysten edustajia sekä viranomaisia. Osallistujien reaktioista ja tulkinnoista keräämme tietoa mittaamalla esimerkiksi sydämensykkeen kiihtymistä, hengitystiheyden muutoksia sekä ihon sähkönjohtavuutta. Mittaukset tehdään samalla kun osallistujat ovat virtuaalitodellisuusympäristöissä, jotka on tehty vastaamaan heidän omaa asuinympäristöään. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistujilla on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Meille osallistujien hyvinvointi ja turvallisuus ovat tärkeitä tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Siksi EmergentCommunity-hankkeessa on kehitetty toimintamallit odottamattomien tilanteiden varalle.

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus