Hoppa till innehåll

Samexistens och konflikter i diversifierande stadsområden

Många europeiska samhällen kämpar med jämställdhet, diskriminering och polarisering. Samhällen är i förändring: när diversitet och komplexitet ökar, testas fredlig samexistens. Inom EmergentCommunity-projektet undersöker vi hur skillnader förhandlas och hur människor lever tillsammans under sådana omständigheter.

Inom EmergentCommunity-projektet studerar vi former av konflikt, konflikthantering och samspel mellan människor. Vi är intresserade av frågor om samexistens och oenighet i lokala och dagliga relationer: hur förhandlar människor oenighet och bygger och underhåller bra relationer med varandra i deras dagliga liv? Vår forskning fokuserar på möjliga samband mellan dagliga liv och social förändring. Vårt projekt söker att producera information som kan användas för att främja goda samhällrelationer.

Vad vi gör

Vi studerar hur annorlunda människor lever deras dagliga liv i Finland, Sverige och Frankrike. Från varje land väljs tre stadsområden där diversifiering har förändrat stadslandskap och där det finns ökande socioekonomiska och kulturella skillnader. Inom vårt projekt samlar vi information med etnografiska metoder. Baserat på våra etnografiska observationer bygger vi virtual reality-miljöer och upplevelsen som kan användas för att undersöka hur människor reagerar på och ger mening för förändringar i deras grannskap. Projektet är experimentell i dess ambition att studera förbindelser mellan samhällets och grannskapets förändring och betydelsen som man ges dem och reaktioner som de väckas.

Vårt team

Du kan lära mer om medlemmarna i vårt team här: Eeva Puumala (PI), Hanna-Leena Ristimäki, Karim Maïche, Bruno Lefort och Anna Sofia Suoranta.

Du kan följa vårt arbete på Twitter, Facebook och Instagram.

Om du har frågor, vänligen kontakta arbetsgruppens ledare Eeva Puumala, eeva.puumala@tuni.fi.

EmergentCommunity-projektet finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC).

Forskingsetik

EmergentCommunity-projektet har genomgått en etisk granskning. I datainsamlingen och analysen uppgifterna följer vi den finska lagstiftningen, EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), och etiska riktlinjer av den Finska Forskingsetiska Delegationen (TENK).

Etnografiskt material samlas in genom deltagande observation och intervjuer. Invånare i städer, företrädare för föreningar och myndigheter uppmanas att delta. Deltagare kan inte identifieras från studien. Vi samlar in information om deltagarnas reaktioner genom att till exempel mäta hjärtfrekvensacceleration, förändringar i andningsfrekvensen och hudens elektriska ledningsförmåga. Mätningar görs medan deltagarna befinner sig i virtual reality-miljöer som matchar deras egen levnadsmiljö. Vi följer principen av at samla in minsta möjliga mängd data.

Deltagande i studien är frivilligt. Deltagare har rätt att återkalla sitt samtycke när som helst. För oss är deltagarnas välbefinnande och trygghet viktigt i alla faser av projektet. Därför har vi i EmergentCommunity-projektet utvecklat verksamhetsmodeller för oförutsedda situationer.

Integritetsmeddelande för vetenskapliga forskningsändamål