Transcultural roadmap for supporting belonging among unaccompanied children and young people (TRUST)

Vuoden 2015 aikana yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrän kasvoi huomattavasti. Eurooppaan saapui peräti 95 000 alaikäistä yksin tullutta turvapaikanhakijaa. Tämä muutos johtui useista pitkittyneistä Lähi-idän ja Afrikan väkivaltaisista konflikteista. Tämä muutos johtui useista pitkittyneistä Lähi-idän ja Afrikan väkivaltaisista konflikteista.

Nykyiset kansainvälisen suojelun käytänteet sekä sosiaalisen integraation pyrkimykset eivät ole kaikissa EU-maissa onnistuneet. TRUST-hanke työskenteli yksin tulleiden alaikäisten ja heille erilaista hoivaa tarjoavien yhteistyökumppaneiden kanssa. TRUST-hanke työskenteli yksin tulleiden alaikäisten ja heille erilaista hoivaa tarjoavien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yksin tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat ovat ylikulttuurisia toimijoita. He ovat oikeutettuja suojeluun ja hoivaan. Erityisesti heidän omaa toimijuuttaan ja taitojaan tulee kehittää ja tukea. Tämä edellyttää yksin tulleiden moninaisten maailmojen ymmärtämistä.

Alaikäisten yksin tulleiden sosiaalisen tuen vahvistaminen vaatii hallinnon sektorirajat ylittävää yhteistyötä muun muassa opettajien, hoivan tarjoajien, sekä lapsi- ja nuorisotyön henkilöstön kesken. TRUST-hanke toi yhteen näitä toimijoita. Hankkeen keskiössä oli erityisesti yksin tulleiden nuorten koettu arki.

TRUST-hanke loi ymmärrystä ja käytännön työkaluja yksin tulleiden alaikäisten tukemiseksi heidän uusissa kotimaissaan. Hanke keskittyi käytäntöihin, joiden avulla ylikulttuurinen ja ylipaikallinen kuuluminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa. TRUST:ssa tehtiin pilotteja ja kokeiluja Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Australiassa. Näin syntynyttä ymmärrystä yksin tulleiden sosiaalisesta integraatiosta ja kuulumisen tunteesta pyrittiin juurruttamaan hoivatyön käytäntöihin ja hallinnan prosesseihin.

Tätä Suomen Akatemian rahoittamaa kärkihanketta johti dosentti Anna-Kaisa Kuusisto ja hankkeessa työskenteli viisi tutkijaa vuosina 2016-2018.