Siirry suoraan sisältöön

Ihmiset

Vanhemmat tutkijat

Photograph of Liisa Häikiö
Photograph of Liisa Häikiö

Liisa Häikiö

Professori

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Minua kiinnostaa, miten ihmiset ja yhteisöt osallistuvat ja vaikuttavat yhteiskuntaan. Olen tarkastellut kansalaisten osallistumisen, arkisen elämän ja paikallisen hallinnan suhteita eri politiikkakentillä. Tällä hetkellä pohdin, miten hyvinvointivaltiot uudistuisivat ekohyvinvointivaltioiksi. Olen innostunut osallistuvasta tutkimuksesta ja tulkitsevasta politiikan analyysistä.

Annan mielelläni haastatteluja medialle seuraavista aiheista: kestävyysmurros, kestävä kehitys, sosiaalipolitiikka, yhteiskunnallinen muutos, kestävä kaupunki, asukaslähtöinen suunnittelu, ihmislähtöiset palvelut, osallisuus ja osallistuminen.

Kielet: suomi ja englanti.

Picture of Eeva Puumala
Picture of Eeva Puumala

Eeva Puumala

Yliopistotutkija
Sosiaalipolitiikka, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tampereen yliopisto

Olen tieteidenvälisyydestä kiinnostunut yhteiskuntatieteilijä, jonka tutkimusaiheita ovat yhteisösuhteet, rinnakkaiselo ja arki moninaistuvissa kaupunkiympäristöissä. Työni keskittyy lopulta varsin yksinkertaisen kysymyksen tarkasteluun: miten elää yhdessä aikana, jota luonnehtivat erilaiset sosiaaliset ja poliittiset muutokset? Lähestymistapani rakentaa rauhan- ja konfliktintutkimuksen varaan, joskin sitä luonnehtii vahvasti kokeilevuus. Menetelmällisesti hyödynnän työssäni usein etnografiaa, osallistuvaa tutkimusta ja taideperustaisia menetelmiä.

Annan mielelläni haastatteluja medialle seuraavista aiheista: yhteisösuhteet, väestösuhteet, osallistuminen, osallistaminen, erilaistuvat kaupunkialueet, sosiaalinen kestävyys, arjen rauha ja konfliktit, kotoutuminen, eriarvoisuus ja yhteiskunnallinen muutos..

Kielet: suomi ja englanti.

Profile picture_Housana Alfashtaki_Homeward_BW
Profile picture_Housana Alfashtaki_Homeward_BW

Housana Alfashtaki

Tutkimusavustaja – kansalaisyhteiskunta-aktivisti
TAPRI, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tampereen yliopisto

Researcher project: Homeward

Formerly working as a Bio medical expert in Syria, I became an active member of the civil society after relocating to Finland in 2015. I am the founder of the Middle Eastern Women Association in Tampere [Lähi-idän Naisten Yhdistys], an officially registered association established in April 2018. Our objective is to support women with migrant background in their daily life and contribute to the recognition of their presence in the society.

PF DONAHUE black-and-white photo cropped
PF DONAHUE black-and-white photo cropped

Pat Donahue

US Fulbright Scholar

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkimusprojektit: Citizen Science

My research focuses on how the many types of individual and group participation influence public policy, and the research methods we use to measure participation, policy design, and program outcomes. The coronavirus pandemic has underscored the need to better understand individual and group participation, and how social policies influence the quality of life. During my 2022 tenure, I will focus on comparing examples of resident participation, policymaking, and sustainable development in Finland, with similar examples from my US research. My other research focuses on civil rights; women in STEM; history of science; and higher education.

Picture of Tuuli Hirvilammi
Picture of Tuuli Hirvilammi

Tuuli Hirvilammi

Yliopistotutkija

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkimusprojektit: ORSI, ToBe

Tutkimustani motivoivat kysymykset siitä, miten ekologinen kriisi ja kestävyystavoitteet ovat yhteydessä hyvinvointiin ja hyvinvointivaltioihin. Akateeminen taustani on sosiaalipolitiikassa mutta tutkimusorientaationi on vahvasti tieteidenvälisessä tutkimuksessa. Tutkimuksessani olen kiinnostunut kestävän hyvinvoinnin käsitteestä, tarveteorioista, ekohyvinvointivaltiosta, ekososiaalisista politiikkatoimista sekä degrowth- ja ekologisen taloustieteen tutkimuksesta. Parhaillaan toimin koordinaattorina ORSI-tutkimushankkeessa, jossa selvitetään siirtymää kohti ekohyvinvointivaltiota.

Annan mielelläni haastatteluja medialle seuraavista aiheista: kestävä kehitys, kestävä hyvinvointi, sosiaalipolitiikka, talouskasvu ja ilmasto-oikeudenmukaisuus.

Kielet: suomi ja englanti.

Official_Hokka
Official_Hokka

Johanna Hokka

Tutkijatohtori

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Research projects: EmergentCommunity, A FFE

Olen sosiologi, jonka kiinnostuksen kohteena on tunteiden kulttuuripolitiikka sosiaalisesti sekoittuneissa kaupunkiympäristöissä. Tarkemmin sanoen, olen kiinnostunut siitä, miten tunteilla tuotetaan erontekoja, ulossulkemisia, mutta myös luodaan yhteisyyttä ja siltoja erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien välillä sekä haastetaan arjessa ilmeneviä valtasuhteita kaupunkitiloissa. Tähän mennessä olen hyödyntänyt tutkimuksissani poikkikulttuurista, diskurssianalyyttista ja etnografista tutkimusotetta.

Picture of Salla Jokela
Picture of Salla Jokela

Salla Jokela

Yliopistonlehtori (kestävä kaupunkikehittäminen)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Olen kiinnostunut laajasti kaupunkien tilallisesta muutoksesta ja yhteisöjen rakentumisesta useilla mittakaavatasoilla aina kansallisesta paikalliseen. En siis miellä tilaa yhteiskunnallisten tapahtumien neutraaliksi taustaksi, vaan olen kiinnostunut siitä, miten tilaa tuotetaan ja muokataan sosiaalisissa, poliittisissa ja taloudellisissa käytännöissä. Tutkimukseni on keskittynyt kaupunkimatkailuun, visuaaliseen kulttuuriin ja identiteettipolitiikkaan, kaupunkibrändäykseen, kaupunkeja koskeviin diskursseihin, matkailun digitaalisiin vertaisalustoihin (Airbnb, Uber ym.) sekä kestävää kaupunkikehitystä edistävään koulutukseen.

Annan mielelläni haastatteluja medialle seuraavista aiheista: kestävä kaupunki, kaupunkibrändit, kestävä kehitys ja sen opetus, matkailun sosiaaliset vaikutukset kaupungeissa, matkailun alustatalous, kuvien/maiseman poliittisuus ja visuaalinen kulttuuri.

Kielet: suomi ja englanti.

Picture of Anni Jäntti
Picture of Anni Jäntti

Anni Jäntti

Yliopistonlehtori

Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkijana olen kiinnostunut kuntien roolista ja merkityksestä osana yhteiskuntaa ja ihmisten jokapäiväistä elämää. Tutkijana olen kiinnostunut kuntien roolista ja merkityksestä osana yhteiskuntaa ja ihmisten jokapäiväistä elämää. Tutkin mm. kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kuntajohtamista, kunnan roolia ja merkitystä. Tällä hetkellä erityisen mielenkiintoni kohteena on kuntien rooli kestävyysmurroksessa ja siihen liittyvät erilaiset näkökulmat. Tutkijana olen innostunut, kiinnostunut monista teemoista ja aina halukas oppimaan lisää.

Annan mielelläni haastatteluja medialle seuraavista aiheista: Kuntajohtaminen, paikallishallinto, aluehallinto, kunnat, kestävät kunnat, kansalaisosallistuminen, demokratia, kuntademokratia, aluedemokratia, julkisjohtaminen, julkishallinto sekä paikallinen ja alueellinen itsehallinto..

Kielet: suomi ja englanti.

Anna-Kaisa Kuusisto
Anna-Kaisa Kuusisto

Anna-Kaisa Kuusisto

Yliopistonlehtori (aluetieteet)

Poliittisen maantieteen dosentti

Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Olen poliittisen maantieteen tutkija ja kiinnostunut tilallisesta kuulumisesta, identiteettipolitiikasta sekä eletystä arjesta urbaaneissa ympäristöissä. Viime vuosina olen tutkinut maahanmuuttokokemuksia, maahanmuuttopolitiikkaa ja -hallintaa Olen erityisen kiinnostunut osallistuvista tutkimusmenetelmistä.

Picture of Lauri Lahikainen
Picture of Lauri Lahikainen

Lauri Lahikainen

Tutkijatohtori

Filosofia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkimusprojektit: ORSI, Kaupungit ja ilmastovastuu

Tutkimukseni sijoittuu ympäristöetiikan, sosiaalisen ontologian ja epistemologian sekä kriittisen teorian risteykseen. Olen erityisen kiinnostunut yksilö- ja kollektiiviseen vastuuseen liittyvistä kysymyksistä tilanteessa, jossa moraalista ja poliittista toimijuuttamme muovaavat samat yhteiskuntarakenteet, jotka aiheuttavat ympäristökriisejä.

Annan mielelläni haastatteluja medialle seuraavista aiheista: ilmastoetiikka, ympäristöetiikka, yksilön vastuu ja kollektiivinen vastuu, ilmastohätätila sekä työ ja ympäristöasiat.

Kielet: suomi ja englanti.

Picture of Bruno Left
Picture of Bruno Left

Bruno Lefort

Yliopistotutkija
TAPRI, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tampereen yliopisto

Research projects: EmergentCommunity, Homeward

Tutkimukseni ytimessä ovat kysymykset diasporaan kuulumisen ajallisuudesta ja paikallisuudesta. Käytän tutkimuksessani etnografisia ja yhteistoimintaan perustuvia menetelmiä. Olen erityisen kiinnostunut siitä, miten elämänpolut, kollektiiviset muistot ja paikallisympäristöt heijastuvat tapoihin, joilla ihmiset rakentavat identiteettiään ja sosiaalisia rajoja merkityksellistääkseen omaa olemassaoloaan.

Annan mielelläni haastatteluja medialle seuraavista aiheista: LLähi-idän politiikka ja yhteiskunnat, diaspora/siirtolaisyhteisöt, sekä monimuotoisuus ja integraatio.

Kielet: englanti ja ranska.

Picture of Pauliina Lehtonen
Picture of Pauliina Lehtonen

Pauliina Lehtonen

Yliopistotutkija

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkimuksessani nivoutuvat yhteen kansalaisosallistumisen, kaupunkiympäristöjen ja osallistuvan demokratian tutkimus. Olen kiinnostunut osallisuuden, tiedontuotannon ja päätöksenteon suhteista, esimerkiksi siitä miten asukkaat pääsevät mukaan suunnittelemaan sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä kaupunkeja. Tällä hetkellä tutkin osallistuvaa budjetointia tiedon yhteistuottamisen välineenä, jota otetaan käyttöön erilaisissa paikallisissa konteksteissa. Olen erityisen kiinnostunut siitä, millaisia osallistumisen käytäntöjä osallistuva budjetointi synnyttää, miten sosiaalisen inklusiivisuuden kysymykset nousevat esiin, ja miten tietoa tällaisissa osallistumisen prosesseissa muodostetaan. Metodologisesti haluan tehdä osallistuvaa, toiminnallista tutkimusta, joka pyrkii synnyttämään dialogia tutkimuksen ja yhteiskunnan välille.

Annan mielelläni medialle haastatteluja seuraavista aiheista: osallistuva budjetointi, kaupunkisuunnittelu, kansalaisosallistuminen, kansalaisaktivismi, osallisuus, lähiöt , lähiökehittäminen, demokratia ja kansalaisjournalismi.

Kielet: suomi ja englanti.

Picture of Karim Maïche
Picture of Karim Maïche

Karim Maiche

Tutkijatohtori

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Research projects: EmergentCommunity, Naapurijurtta

Olen monialainen tutkija, jolla on vankka perusta rauhan ja konfliktien tutkimuksessa. Tutkimukseni lähestyy monitieteisesti sosiaalisia toimijuuksia kaupunkitiloissa Välimeren ja Skandinavian alueella.

Samu_tassu1
Samu_tassu1

Samu Pehkonen

Yliopistotutkija

Dosentti (sosiaalisen toiminnan, tilan ja liikkeen tutkimus, Oulun yliopisto)

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkimusprojekti: EmergentCommunity

Olen vuorovaikutuksesta kiinnostunut tutkija, jonka työssä yhdistyvät sosiaalitieteellinen ja kielitieteellinen empiirinen tutkimusote. Tutkimukseni kohteena ovat usein tavanomaiset kohtaamiset ja niiden rakentuminen osallistujien yhteistoimintana – sekä mahdolliset säröt ja ongelmat. Viimeisimmät tutkimushankkeeni liittyvät poliisin ja kansalaisten kohtaamisiin sekä poliisin käyttämään kieleen. Käytän työssäni videoaineistoja, joita analysoin keskustelunanalyyttisin menetelmin.

Picture of Sanna Rikala
Picture of Sanna Rikala

Sanna Rikala

Yliopistotutkija

Sosiaalipolitiikka, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkimusprojektit: ORSI, Poissa pelistä?

Tutkimustani inspiroi kysymys yhteiskunnallisesti marginaalisessa asemassa olevien ihmisten toimijuuden ja vastarinnan muotoutumisesta. Identifioidun sosiaalipolitiikan tutkijaksi, joka ammentaa näkökulmia hallinnan tutkimuksen, nuorisotutkimuksen, sukupuolentutkimuksen ja yhteiskuntatieteellisen mielenterveystutkimuksen aloilta. Tällä hetkellä teen tutkimusta kansalaisuuden ja osallisuuden uusista mahdollisuuksista hyvinvointivaltioiden ekologisen siirtymän kontekstissa, erityisesti työelämän ulkopuolella olevien ihmisten näkökulmasta.

Picture of Liina Sointu
Picture of Liina Sointu

Liina Sointu

Sosiaalipolitiikan yliopistonlehtori (ma.)

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkimusprojektit: Varjoja paratiisissa

Tutkimustyöni käsittelee hoivan ja hoidon arkisia kokemuksia, käsityksiä ja käytäntöjä sekä näiden kietoutumista sosiaalipolitiikkaan ja sen muutokseen. Parhaillani tutkin väkivallan affektiivista hallintaa omaishoidossa keskittyen hoivan vaikeisiin tunteisiin ja tilanteisiin omaishoitajien kertomana.

Profile picture_Ilaria Tucci_Homeward
Profile picture_Ilaria Tucci_Homeward

Ilaria Tucci

Tutkijatohtori

TAPRI, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tampereen yliopisto

Research project:Homeward

I work as a theatre practitioner, peace researcher and diversity agent. I am interested in participatory and co-creative practices of knowledge production within communities. In previous projects, I have been applying theatre as a tool of dialogue among people, participation, conflict transformation, peace education and empowerment.

Picture of Antti Wallin
Picture of Antti Wallin

Antti Wallin

Yliopistonlehtori
Sosiaalipolitiikka, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkimusprojektit: ORSI, EKOS

Minua kiinnostaa kaupunkien elämä. Tutkimukseni käsittelevät aina jollain tavoin ihmiset jokapäiväisen elämän, kaupunkitilan ja politiikan välisiä rajapintoja. Olen käsitellyt muun muassa eläkeläisten tilankäyttöjä, kaupunkikehitystä, lähiöitä ja kaupunkilaisten ruohojuuritason toimintaa. Viime aikoina olen ollut erityisen kiinnostunut, miten kestävän kaupunkikehityksen politiikat vaikuttavat sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja asuinalueiden erilaistumiseen.

Nuoremmat tutkijat

Ruhoollah Akhundzadeh

Väitöskirjatutkija

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkimusprojekti: EmergentCommunity

Väitöskirjatutkimus: Erilaisten ihmisten affektiivisten reaktioiden mittaaminen, jotka kokevat arkea virtuaalitodellisuusympäristössä.

Olen väitöstutkija, joka on kiinnostunut ihmisten tunteista, affektiivisista ja fysiologisista vasteista. Tutkimukseni yleisenä tavoitteena on tutkia ihmisten tunteita keskittyen heidän affektiivisiin reaktioihinsa arjen kohtaamisissa. Metodologisesti tutkimukseni perustuu psykofysiologisiin mittauksiin ja affektiivis-emotionaaliseen analyysiin.

Image
Image

Jing Ding

Väitöskirjatutkija

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Väitöskirjatutkimus: Työmarkkinapolitiikka oikeudenmukaisen siirtymän tukena.

Ilmastonmuutos ja ekologinen kriisi vaativat yhteiskuntien perustavanlaatuista kestävyysmurrosta. Ekososiaalipolitiikan tutkimukseen pohjautuva väitöskirjaprojektini keskittyy työmarkkinapolitiikan rooliin ekologisesti kestävässä sekä sosiaalisesti oikeudenmukaisessa siirtymässä vähähiiliseen yhteiskuntaan.

20221110_151419
20221110_151419

Alessia Greselin

Tutkija

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tampereen yliopisto

Tutkimusprojektit: ORSI ToBe

Olen sosiaalitieteiden tutkija ja kiinnostukseni on sosiaalitieteiden ja ilmastonmuutoksen välisessä yhteydessä. Keskityn nykyisen hyvinvointivaltion järjestelmien riittävyyteen ilmastohaasteiden edessä sekä uusien toimintamallien löytämiseen joissa yhdistyvät ympäristö– ja sosiaalipolitiikka. Aiempi tutkimukseni on keskittynyt lämpöaaltoihin sopeutumiseen liittyviin toimiin sosiaali– ja terveyspalvelujärjestelmässä Italiassa. Tunnen parhaiten laadulliset tutkimusmenetelmät, ja olen aiemmassa tutkimuksessani käyttänyt vertailevaa näkökulmaa.

Picture of Kaisa Hynynen
Picture of Kaisa Hynynen

Kaisa Hynynen

Projektitutkija

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkimusprojektit: ORSI, EKOS

Olen tutkijana kiinnostunut kestävään hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä, sekä tällä hetkellä erityisesti sosiaalisesta kestävyydestä eriytymiskehityksen kontekstissa. Minua kiinnostavat myös kokemustiedon hyödyntäminen palvelu- ja kaupunkisuunnittelussa sekä mielenterveyden edistämiseen kytkeytyvät teemat.

Annan mielelläni haastatteluja medialle seuraavista aiheista: Kestävä hyvinvointi, eriytymiskehitys ja lähiötutkimus.

Kielet: suomi ja englanti.

Picture of Henna Luoma-Halkola
Picture of Henna Luoma-Halkola

Henna Luoma-Halkola

Sosiaalipolitiikan väitöskirjatutkija

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Väitöskirjatutkimus: Ikääntyneiden arki ja liikkuminen

Olen kiinnostunut sosiaalipolitiikan ja ihmisten arjen välisistä suhteista. Väitöskirjassani tutkin ikääntyneiden arkea ja liikkumista Paikoillaan vanhenemisen politiikan kontekstissa. Teen laadullista tutkimusta, jossa olen hyödyntänyt mm. haastatteluita, go along- menetelmää ja toimijaverkkoanalyysiä.

Picture of Jarkko Salminen
Picture of Jarkko Salminen

Jarkko Salminen

Sosiaalipolitiikan väitöskirjatutkija

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Olen kiinnostunut osallistavan sosiaalipolitiikan mahdollisuuksista. Erityisesti tarkastelen mielenterveyskuntoutujanuorten sekä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten kokemuksia yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Olen tarkastellut myös osallistavan demokratian käytäntöjä (esimerkiksi osallistava budjetointi) ja kansalaisten osallistumista kaupunkiin liittyviin kiistoihin. Lähestymistapani on pragmatistinen – olen kiinnostunut kansalaisten kokemuksista ja käsityksistä siitä, millainen on oikeudenmukainen yhteiskunta.

Annan mielelläni haastatteluja medialle seuraavista aiheista: osallisuus, mielenterveyspalvelut, kuntoutusraha sekä koulutuksen ja työn ulkopuolella olevat nuoret..

Kielet: suomi ja englanti.

photo_ebru
photo_ebru

Ebru Sevik

Doctoral researcher in Peace and Conflict research

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkimusprojekti: EmergentCommunity
Väitöskirjatutkimus: Arjen rauha ja yhteiselo kaupungeissa

Olen väitöskirjatutkija, jota kiinnostaa kaupunkien monimuotoisuus, segregaatio ja rinnakkaiselo kaupungeissa. Tutkimukseni keskittyy erityisesti arkipäiväisiin kohtaamisiin sosiaalisesti sekoittuneissa kaupunkiympäristöissä ja rauhanomaisen rinnakkaiselon tilallisiin ja sosiaalisiin käytäntöihin. Metodologisesti tutkimukseni pohjautuu etnografiaan ja paikkatietoanalyyseihin.

Annan mielelläni haastatteluja medialle seuraavista aiheista: segregaatio kaupungeissa, arjen rauha, monimuotoisuus, rinnakkaiselo ja kaupunkikehitys.

Kielet: englanti ja turkki.

Picture of Jonas Sjöblom
Picture of Jonas Sjöblom

Jonas Sjöblom

Sosiaalipolitiikan väitöskirjatutkija

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkimusprojekti: ORSI

Väitöstutkimus: Osallistumisen merkitykset.

Tarkastelen väitöstutkimuksessani kansalaisosallistumista ja kansalaisaktivismia suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa. Olen kiinnostunut sosiaalisesta kestävyydestä kaupunkikehityksessä ja miten asukkaat voivat osallistua elinympäristöään koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tutkimukseni edustaa hallinnan käytäntöjen tutkimusta ja tulkitsevaa politiikka-analyysiä.

Picture of Anna Sofia Suoranta
Picture of Anna Sofia Suoranta

Anna Sofia Suoranta

Väitöskirjatutkija

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tampereen yliopisto

Tutkimusprojekti: EmergentCommunity

Minua kiehtovat rauha ja konfliktit urbaanissa arkielämässä, erityisesti nuorten parissa. Rauhan ja konfliktien limittäinen olemassaolo sekä niihin liittyvät neuvottelut ovat tutkimuksessani keskeisiä. Tavoitteeni on kohdata maailma uteliaasti.

Annan mielelläni haastatteluja medialle seuraavista aiheista: nuoret, rauha, arjen rauha ja arjen konfliktit.

Kielet: suomi ja englanti.

Profile picture_Meeri Tiensuu_Homeward
Meeri 2

Meeri Tiensuu

Väitöskirjatutkija
TAPRI, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tampereen yliopisto

Research project:Homeward

I am curious to reflect human interaction as an intersection of peace, solidarity and social imagination of belonging and co-existence. I am interested in the connections between academic research, knowledge production and societal activism. In my PhD research, I focus on understanding and re-conceptualizing migrant integration, co-existence and social imagination in the Finnish society.

Alisa Vänttinen.
Meeri 2

Alisa Vänttinen

Sosiaalipolitiikan väitöskirjatutkija
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto

Olen kiinnostunut sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden yhteyksistä ja yhdistämisestä, erityisesti ekososiaalipolitiikasta, kestävästä hyvinvoinnista ja kohtuuden käsitteestä. Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen resurssien käytön kohtuullistamista sekä tähän liittyviä politiikkakeinoja kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta. Koordinoin myös Tampereen yliopiston kestävään kaupunkikehitykseen liittyvä profilaatioalaa Sustainable Transformation of Urban Environments (STUE).