Ihmiset

Photograph of Iiris Annala
Photograph of Iiris Annala

Iiris Annala

Sosiaalipolitiikan väitöskirjatutkija

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Jatko-opiskelijana minua kiinnostavat Euroopan unionin sosiaalinen ulottuvuus sekä sosiaaliturvajärjestelmien koordinaatio, jolla turvataan EU-maiden välillä liikkuvien henkilöiden oikeus sosiaaliturvaan.

PF DONAHUE black-and-white photo cropped
PF DONAHUE black-and-white photo cropped

Pat Donahue

US Fulbright Scholar

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

My research focuses on how the many types of individual and group participation influence public policy, and the research methods we use to measure participation, policy design, and program outcomes. The coronavirus pandemic has underscored the need to better understand individual and group participation, and how social policies influence the quality of life. During my 2022 tenure, I will focus on comparing examples of resident participation, policymaking, and sustainable development in Finland, with similar examples from my US research. My other research focuses on civil rights; women in STEM; history of science; and higher education.

Picture of Antti Halkonen
Picture of Antti Halkonen

Antti Halkonen

Tutkimusavustaja

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkijana minua kiinnostaa yhteiskuntateoreettiset tarkastelut ja keskustelut liittyen yhteiskunnalliseen muutokseen ja toimijuuteen. Nämä erityisesti ympäristöön kytkeytyvissä kysymyksissä ja ilmiöissä, kuten antroposeenissa. Tällä hetkellä työskentelen Pirkanmaan ekologista transitiota edistävässä aluekehityshankkeessa.

katariina harjunpää picture
katariina harjunpää picture

Katariina Harjunpää

Tutkijatohtori

TAPRI, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tampereen yliopisto

My research focuses on the verbal and embodied practices that participants employ to coordinate their activities and participation in social interaction. My background is in Finnish linguistics, and my main methods are conversation analysis and interactional linguistics, which I use for examining video recorded social interactions. Currently I am interested in interactional settings in which a third party facilitates conversation between others. I have worked on this theme previously in examining non-professional interpreting, and in an ongoing research project, I examine mediation in criminal and civil cases.

Picture of Tuuli Hirvilammi
Picture of Tuuli Hirvilammi

Tuuli Hirvilammi

Yliopistotutkija

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

tuuli.hirvilammi@tuni.fi

Tutkimusprojekti: ORSI

Tutkimustani motivoivat kysymykset siitä, miten ekologinen kriisi ja kestävyystavoitteet ovat yhteydessä hyvinvointiin ja hyvinvointivaltioihin. Akateeminen taustani on sosiaalipolitiikassa mutta tutkimusorientaationi on vahvasti tieteidenvälisessä tutkimuksessa. Tutkimuksessani olen kiinnostunut kestävän hyvinvoinnin käsitteestä, tarveteorioista, ekohyvinvointivaltiosta, ekososiaalisista politiikkatoimista sekä degrowth- ja ekologisen taloustieteen tutkimuksesta. Parhaillaan toimin koordinaattorina ORSI-tutkimushankkeessa, jossa selvitetään siirtymää kohti ekohyvinvointivaltiota.

Picture of Kaisa Hynynen
Picture of Kaisa Hynynen

Kaisa Hynynen

Projektitutkija

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

kaisa.hynynen@tuni.fi

Tutkimusprojekti: EKOS

Olen tutkijana kiinnostunut kestävään hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä, sekä tällä hetkellä erityisesti sosiaalisesta kestävyydestä eriytymiskehityksen kontekstissa. Minua kiinnostavat myös kokemustiedon hyödyntäminen palvelu- ja kaupunkisuunnittelussa sekä mielenterveyden edistämiseen kytkeytyvät teemat.

Photograph of Liisa Häikiö
Photograph of Liisa Häikiö

Liisa Häikiö

Professori

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Minua kiinnostaa, miten ihmiset ja yhteisöt osallistuvat ja vaikuttavat yhteiskuntaan. Olen tarkastellut kansalaisten osallistumisen, arkisen elämän ja paikallisen hallinnan suhteita eri politiikkakentillä. Tällä hetkellä pohdin, miten hyvinvointivaltiot uudistuisivat ekohyvinvointivaltioiksi. Olen innostunut osallistuvasta tutkimuksesta ja tulkitsevasta politiikan analyysistä.

Twitter: @Liisahai

Picture of Salla Jokela
Picture of Salla Jokela

Salla Jokela

Yliopistonlehtori (kestävä kaupunkikehittäminen)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Olen kiinnostunut laajasti kaupunkien tilallisesta muutoksesta ja yhteisöjen rakentumisesta useilla mittakaavatasoilla aina kansallisesta paikalliseen. En siis miellä tilaa yhteiskunnallisten tapahtumien neutraaliksi taustaksi, vaan olen kiinnostunut siitä, miten tilaa tuotetaan ja muokataan sosiaalisissa, poliittisissa ja taloudellisissa käytännöissä. Tutkimukseni on keskittynyt kaupunkimatkailuun, visuaaliseen kulttuuriin ja identiteettipolitiikkaan, kaupunkibrändäykseen, kaupunkeja koskeviin diskursseihin, matkailun digitaalisiin vertaisalustoihin (Airbnb, Uber ym.) sekä kestävää kaupunkikehitystä edistävään koulutukseen.

TuniCris:
Twitter: @JokelaSalla

Picture of Anni Jäntti
Picture of Anni Jäntti

Anni Jäntti

Tutkijatohtori

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkijana olen kiinnostunut kuntien roolista ja merkityksestä osana yhteiskuntaa ja ihmisten jokapäiväistä elämää. Tutkin mm. kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kuntajohtamista, kunnan roolia ja merkitystä sekä hallinnonuudistamista. Tällä hetkellä erityisen mielenkiintoni kohteena on yhteiskunnallinen kestävyys paikallistasolla vuorovaikutteisen hallinnan näkökulmasta. Tutkijana olen innostunut, kiinnostunut monista teemoista ja aina halukas oppimaan lisää.

TuniCris:

Twitter: @anni_jantti

Picture of Anna-Kaisa Kuusisto
Picture of Anna-Kaisa Kuusisto

Anna-Kaisa Kuusisto

Yliopistonlehtori (aluetieteet)

Poliittisen maantieteen dosentti

Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Olen poliittisen maantieteen tutkija ja kiinnostunut tilallisesta kuulumisesta, identiteettipolitiikasta sekä eletystä arjesta urbaaneissa ympäristöissä. Viime vuosina olen tutkinut maahanmuuttokokemuksia, maahanmuuttopolitiikkaa ja -hallintaa Olen erityisen kiinnostunut osallistuvista tutkimusmenetelmistä.

Picture of Lauri Lahikainen
Picture of Lauri Lahikainen

Lauri Lahikainen

Tutkijatohtori

Filosofia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkimukseni sijoittuu ympäristöetiikan, sosiaalisen ontologian ja epistemologian sekä kriittisen teorian risteykseen. Olen erityisen kiinnostunut yksilö- ja kollektiiviseen vastuuseen liittyvistä kysymyksistä tilanteessa, jossa moraalista ja poliittista toimijuuttamme muovaavat samat yhteiskuntarakenteet, jotka aiheuttavat ympäristökriisejä.

Twitter: @lauripaavo

Kotisivu: laurilahikainen.com

Picture of Bruno Left
Picture of Bruno Left

Bruno Lefort

Yliopistotutkija
TAPRI, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tampereen yliopisto

bruno.lefort@tuni.fi

Tutkimusprojekti: EmergentCommunity

Tutkimukseni ytimessä ovat kysymykset diasporaan kuulumisen ajallisuudesta ja paikallisuudesta. Käytän tutkimuksessani etnografisia ja yhteistoimintaan perustuvia menetelmiä. Olen erityisen kiinnostunut siitä, miten elämänpolut, kollektiiviset muistot ja paikallisympäristöt heijastuvat tapoihin, joilla ihmiset rakentavat identiteettiään ja sosiaalisia rajoja merkityksellistääkseen omaa olemassaoloaan.

Picture of Pauliina Lehtonen
Picture of Pauliina Lehtonen

Pauliina Lehtonen

Yliopistotutkija

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkimuksessani nivoutuvat yhteen kansalaisosallistumisen, kaupunkiympäristöjen ja osallistuvan demokratian tutkimus. Olen kiinnostunut osallisuuden, tiedontuotannon ja päätöksenteon suhteista, esimerkiksi siitä miten asukkaat pääsevät mukaan suunnittelemaan sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä kaupunkeja. Tällä hetkellä tutkin osallistuvaa budjetointia tiedon yhteistuottamisen välineenä, jota otetaan käyttöön erilaisissa paikallisissa konteksteissa. Olen erityisen kiinnostunut siitä, millaisia osallistumisen käytäntöjä osallistuva budjetointi synnyttää, miten sosiaalisen inklusiivisuuden kysymykset nousevat esiin, ja miten tietoa tällaisissa osallistumisen prosesseissa muodostetaan. Metodologisesti haluan tehdä osallistuvaa, toiminnallista tutkimusta, joka pyrkii synnyttämään dialogia tutkimuksen ja yhteiskunnan välille.

Picture of Henna Luoma-Halkola
Picture of Henna Luoma-Halkola

Henna Luoma-Halkola

Sosiaalipolitiikan väitöskirjatutkija

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Olen kiinnostunut sosiaalipolitiikan ja ihmisten arjen välisistä suhteista. Väitöskirjassani tutkin ikääntyneiden arkea ja liikkumista Paikoillaan vanhenemisen politiikan kontekstissa. Teen laadullista tutkimusta, jossa olen hyödyntänyt mm. haastatteluita, go along- menetelmää ja toimijaverkkoanalyysiä.

Picture of Karim Maïche
Picture of Karim Maïche

Karim Maiche

Tutkijatohtori

TAPRI, Tampereen yliopisto

Olen tieteidenvälinen seikkailija, jonka työn pohja on kuitenkin vahvasti rauhan- ja konfliktintutkimuksessa. Tutkimusaiheeni liittyvät toimijuuteen, osallistumiseen ja yhteisösuhteisiin, joita lähestyn usein etnografian tai toimintatutkimuksen avulla.

TuniCris:

Picture of Johanna Perkiö
Picture of Johanna Perkiö

Johanna Perkiö

Projektitutkija

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

johanna.perkio@tuni.fi

Tutkimusprojekti: ORSI

Olen kiinnostunut ekososiaalisen hyvinvoinnin poliittisesta taloudesta ja sosiaalipolitiikan roolista ekologisessa siirtymässä. Minua kiinnostaa erityisesti se, miten ideat muokkaavat politiikkaa sekä uudet politiikkaehdotukset ekologisesti ja sosiaalisesti kestävien yhteiskuntien rakentamiseen. Tämänhetkinen tutkimukseni keskittyy sosiaalipolitiikkaan ilmastokriisin aikakaudella sekä perustulon mahdollisuuksiin ekososiaalisena politiikkana.

TuniCris:

Picture of Eeva Puumala
Picture of Eeva Puumala

Eeva Puumala

Yliopistotutkija
TAPRI, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tampereen yliopisto

Olen monialainen tutkija, jolla on vankka perusta rauhan ja konfliktien tutkimukselle. Tutkimukseni lähestyy monitieteisesti sosiaalisia toimijuuksia kaupunkitiloissa Välimeren ja Skandinavian alueella.

Picture of Sanna Rikala
Picture of Sanna Rikala

Sanna Rikala

Yliopistotutkija

Sosiaalipolitiikka, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkimustani inspiroi kysymys yhteiskunnallisesti marginaalisessa asemassa olevien ihmisten toimijuuden ja vastarinnan muotoutumisesta. Identifioidun sosiaalipolitiikan tutkijaksi, joka ammentaa näkökulmia hallinnan tutkimuksen, nuorisotutkimuksen, sukupuolentutkimuksen ja yhteiskuntatieteellisen mielenterveystutkimuksen aloilta. Tällä hetkellä teen tutkimusta kansalaisuuden ja osallisuuden uusista mahdollisuuksista hyvinvointivaltioiden ekologisen siirtymän kontekstissa, erityisesti työelämän ulkopuolella olevien ihmisten näkökulmasta.

TuniCris:

Picture of Hanna-Leena Ristimäki
Picture of Hanna-Leena Ristimäki

Hanna-Leena Ristimäki

Tutkijatohtori

TAPRI, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tampereen yliopisto

Intressini kytkeytyvät sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöjen tutkimiseen. Olen kiinnostunut etenkin monenkeskisten kohtaamisten affektiivisista orientaatioista, eri osapuolille muodostuvista toimintamahdollisuuksista ja kehollisuudesta. Tällä hetkellä olen inspiroitunut monitieteisen tutkimuksen ja visuaalisten taiteiden yhdistämisestä.

Picture of Jarkko Salminen
Picture of Jarkko Salminen

Jarkko Salminen

Sosiaalipolitiikan väitöskirjatutkija

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Olen kiinnostunut osallistavan sosiaalipolitiikan mahdollisuuksista. Erityisesti tarkastelen mielenterveyskuntoutujanuorten sekä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten kokemuksia yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Olen tarkastellut myös osallistavan demokratian käytäntöjä (esimerkiksi osallistava budjetointi) ja kansalaisten osallistumista kaupunkiin liittyviin kiistoihin. Lähestymistapani on pragmatistinen – olen kiinnostunut kansalaisten kokemuksista ja käsityksistä siitä, millainen on oikeudenmukainen yhteiskunta.

photo_ebru
photo_ebru

Ebru Sevik

Doctoral researcher in Peace and Conflict research

TAPRI, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tampereen yliopisto

As a doctoral researcher, my research interest lies at the intersection of urban morphology and urban sociology within the particular context of co-presence and diversity. In a broader sense, I am interested in the reciprocal relationship between the urban form and socio-spatial processes. In my PhD research, I investigate the conflict conditions in socially mixed urban environments, the affordances of the built form in enabling encounter and co-presence, and the role of space in negotiating and converging differences.

Picture of Jonas Sjöblom
Picture of Jonas Sjöblom

Jonas Sjöblom

Sosiaalipolitiikan väitöskirjatutkija

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

jonas.sjoblom@tuni.fi

Tutkimusprojekti: ORSI

Väitöstutkimus: Osallistumisen merkitykset.

Tarkastelen väitöstutkimuksessani kansalaisosallistumista ja kansalaisaktivismia suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa. Olen kiinnostunut sosiaalisesta kestävyydestä kaupunkikehityksessä ja miten asukkaat voivat osallistua elinympäristöään koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tutkimukseni edustaa hallinnan käytäntöjen tutkimusta ja tulkitsevaa politiikka-analyysiä.

Picture of Liina Sointu
Picture of Liina Sointu

Liina Sointu

Sosiaalipolitiikan yliopistonlehtori (ma.)

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkimustyöni käsittelee hoivan ja hoidon arkisia kokemuksia, käsityksiä ja käytäntöjä sekä näiden kietoutumista sosiaalipolitiikkaan ja sen muutokseen. Parhaillani tutkin väkivallan affektiivista hallintaa omaishoidossa keskittyen hoivan vaikeisiin tunteisiin ja tilanteisiin omaishoitajien kertomana.

TuniCris:
Twitter: @liina_s

Picture of Anna Sofia Suoranta
Picture of Anna Sofia Suoranta

Anna Sofia Suoranta

Doctoral researcher in Peace and Conflict research

TAPRI, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tampereen yliopisto

Minua kiehtovat rauha ja konfliktit urbaanissa arkielämässä, erityisesti nuorten parissa. Rauhan ja konfliktien limittäinen olemassaolo sekä niihin liittyvät neuvottelut ovat tutkimuksessani keskeisiä. Tavoitteeni on kohdata maailma uteliaasti.

Picture of Antti Wallin
Picture of Antti Wallin

Antti Wallin

Tutkijatohtori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

antti.wallin@tuni.fi
Tutkimusprojektit: ORSI, EKOS

Minua kiinnostaa kaupunkien elämä. Tutkimukseni käsittelevät aina jollain tavoin ihmiset jokapäiväisen elämän, kaupunkitilan ja politiikan välisiä rajapintoja. Olen käsitellyt muun muassa eläkeläisten tilankäyttöjä, kaupunkikehitystä, lähiöitä ja kaupunkilaisten ruohojuuritason toimintaa. Viime aikoina olen ollut erityisen kiinnostunut, miten kestävän kaupunkikehityksen politiikat vaikuttavat sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja asuinalueiden erilaistumiseen.

Twitter: @antti_wallin