Skip to content

Recent publications

Hirvilammi, Tuuli (2023). Social Policy in the Eye of Climate Emergency. The Social Policy Blog. Link to publication

Hirvilammi, T., Häikiö, L., Johansson, H., Koch, Max, & Perkiö, J. (2023). Social policy in a climate emergency context: Towards an ecosocial research agenda. Journal of Social Policy, 52(1), 1-23. Link to publication

Hirvilammi, T., Peltomaa, J., Pihlajamaa, M., & Tiilikainen, S. (2023). Towards an eco-welfare state: Enabling factors for transformative eco-social initiatives. European Journal of Social Security. Link to publication

Hynynen, Kaisa & Häikiö, Liisa (2023) Hallinnollinen hyvinvointitieto ei tavoita asukaskokemusta. Kestävä kaupunkikehitys -juttusarja. Politiikasta.fi. Link to publication

Jäntti, A., Leponiemi, U., Parkkinen, J., Airaksinen, J. (2023). Ylimmän johdon päätökset julkishallinnon paradigmojen ja kuntajohtamisen heijastumina. Hallinnon tutkimus 42 (1).

Jäntti, A., Paananen, H., Kork, A. & Kurkela, K. (2023) Towards interactive governance: embedding citizen participation in local government. Administration & Society 55(8), 1529–1554. Link to publication

Kurkela, K., Kork, A., Jäntti, A., Paananen, H. (2023) Citizen participation as an organisational challenge in local government. International Journal of Public Sector Management. Vol. ahead-of-print. No. ahead-of-print. Link to publication

Lefort, B. (2023) Conflicted identities: negotiating alterity and belonging among young people from the Lebanese diasporas in Montreal, Ethnopolitics. Link to publication

Lefort, B. (2023) Ghostly ruins: Conflict memories, silenced narratives, and placemaking among Lebanese diasporic lifeworlds in Montreal, Ethnic and Racial Studies. Link to publication

Lefort, B. (2023) Places of belonging: rethinking coexistence from oriental barbershops in Finnish city”, Ethnography. Link to publication

Lehtonen, Pauliina (2023). Kalavideoista alueelliseen asukastietoon – Voiko some kuroa umpeen etäisyyttä kunnan ja kuntalaisten välillä? Tiedekeskiviikko. Link to publication

Lehtonen, Pauliina (2023). Osallisuus muodostuu vastavoimana ulkopuolisuuden kokemukselle. Kestävä kaupunkikehitys -juttusarja. Politiikasta.fi. Link to publication

Lehtonen, Pauliina & Katarzyna Radzik-Maruszak (2023). Inclusion as ownership in participatory budgeting: Facilitators’ interpretations of public engagement of children and youth. Critical Policy Studies. Link to publication

Maïche, Karim & Suoranta, Anna Sofia (2023). Arkipäivän rauhan ja yhteisöjen muodostuminen kaupunkitilan kohtaamisissa. Kosmopolis, 50(3), pp. 24–41.

Rikala, S., Wallin, A. & Sjöblom, J. (2023). Miten sosiaalista kestävyyttä tehdään? Ruohonjuuritason toimijoiden sosiaaliset käytännöt entisen tehdasalueen elävöittämisessä. Sosiologia, 60(1), 5–21.

Publications

A

Anttonen, Anneli & Häikiö Liisa & Stefánsson Kolbeinn (eds.) (2012). Welfare state, universalism and diversity. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

B

Bernardini, Tuuli; Heikkilä, Heikki; Heinonen, Ari; Järvi, Ulla; Kaivonen, Virpi; Lehtonen, Pauliina; Luostarinen, Heikki; Maasilta, Mari; Mäkinen, Maarit; Nordenstreng, Kaarle; Pienimäki, Mari; Raittila, Pentti; Reunanen, Esa; Seppä, Satu; Sirkkunen, Esa; Stenholm, Juha; Tolonen, Elina; Valaskivi, Katja; Vehkoo, Johanna (2021) Tarinoita Cometista. Tampereen yliopisto. Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus. Link to publication 

Bäcklund Pia & Häikiö Liisa & Leino Helena & Kanninen Vesa (2017). Bypassing publicity for getting things done: between informal and formal planning practices in Finland. Planning Practice & Research, 33 (3), pp. 309–325.

Bäcklund, Pia & Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa & Luukkonen Juho (2017). Julkishallinto sosiaalisten käytäntöjen kimppuna: teoreettis-metodologisia näkökulmia julkishallinnon toiminnan tutkimiseen. Hallinnon Tutkimus –lehti, 2/2017, pp. 81–91.

C

Çalışkan, O. & Şevik, E. (2022). Introduction: Urban Form and Liveability: Towards a SocioMorphological Perspective [Special Issue], Built Environment, 48 (3), 301-316  

F

Féron, Élise & Lefort, Bruno (2019) Diasporas and Conflicts – Understanding the Nexus. Diaspora Studies, 12 (1), 34-51.

G

Gilmartin, Mary & Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2019). Borders and bodies: siting critical geographies of migration. In: Katharyne Mitchell, Reece Jones and Jennifer L. Fluri (eds.). Handbook on Critical Geographies of Migration, Edward Elgar, pp. 18–29. Link to publication

H

Halmetoja, Antti, De Wispelaere, Jurgen & Perkiö, Johanna (2018) A Policy Comet in Moominland? Basic Income in the Finnish Welfare State. Social Policy and Society. Link to publication

Helne, Tuula & Hirvilammi, Tuuli (2015) Wellbeing and Sustainability: A Relational Approach. Sustainable Development, 23(3), pp. 167–175. Link to publication

Helne, Tuula & Hirvilammi, Tuuli (2021) Nuoret ja kestävän hyvinvoinnin ehdot. Helsinki: Kela, The Social Insurance Institution of Finland.

Helne, Tuula, & Hirvilammi, Tuuli (2022). Balancing needs: young unemployed Finnish adults’ discourse on well-being and its relation to the sustainability transformation. Sustainability: Science, Practice and Policy, 18(1), 158-170.

Helne, T., & Hirvilammi, T. (2022). Balancing needs: young unemployed Finnish adults’ discourse on well-being and its relation to the sustainability transformation. Sustainability: Science, Practice and Policy, 18(1), 158-170.

Helne, Tuula & Hirvilammi, Tuuli & Laatu, Markku (2012) Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla. Helsinki: The Social Insurance Institution of Finland. Link to publication

Hirvilammi, Tuuli (2015) Kestävän hyvinvoinnin jäljillä: Ekologisten kysymysten integroiminen hyvinvointitutkimukseen. Helsinki: The Social Insurance Institution of Finland, Studies in social security and health 136. Link to publication

Hirvilammi Tuuli (2020) The virtuous circle of sustainable welfare as a transformative policy idea. Sustainability 12 (1), 391. Link to publication

Hirvilammi, Tuuli (2020) Hyvä kehä kestävän hyvinvoinnin vauhdittajana. Impulsseja. Helsinki: Kalevi Sorsa -säätiö. Link to publication

Hirvilammi, T. (2022). Uusliberalistisesta kapitalismista ihmiskasvoiseen talousjärjestelmään. A Book Review of Tapio Kuosma: Ihmiskasvoinen talousjärjestelmä tai kapina. Työväentutkimus vuosikirja 2022 (vol. 36), 128-129.

Hirvilammi, Tuuli & Joutsenvirta, Maria (2020) Diverse work practices and the role of welfare institutions. In: Eskelinen, Teppo & Venäläinen, Juhana & Hirvilammi, Tuuli (eds.) Enacting Community Economies Within a Welfare State. Mayfly books, pp. 46-71. Link to publication

Hirvilammi, T., Laine, S. & Ojala, S. (2022) Ekososiaaliset, talousmyönteiset ja vastustajat. Nuorten jakolinjat suhteessa kestävän kehityksen tavoitteisiin. Teoksessa: Kiilakoski, T. (toim.) Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja 69. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto: 169-188. 

Hirvilammi, Tuuli & Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati & Stamm, Ingo (2016) Kestävää siirtymää edistäviä työn ja toimeentulon muotoja – Analyysi kirjallisuudesta, Janus (4), pp. 301–319. Link to publication

Hirvilammi, T., Peltomaa, J., & Mervaala, E. (2021). Kohti ekohyvinvointivaltiota. Teemanumeron pääkirjoitus. Alue ja Ympäristö 50 (2): 1-7.

Hirvilammi, Tuuli & Stamm, Ingo & Väyrynen, Marianne & Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati (2019) Reflecting on work values with young unemployed adults in Finland. Nordic Journal of Working Life Studies 2019, 9 (2): pp. 87–104. Link to publication

Hynynen, Kaisa (2020) Raportti Tampereen kaupunkiseudun asuinalueiden eriytymiskehityksestä ja toimenpidesuositukset. Tampereen kaupunkiseutu. Link to publication

Häikiö, Liisa (2007). Expertise, representation and the common good: grounds for legitimacy in the urban governance network. Urban Studies 44 (11), pp. 2147–2162. Link to publication

Häikiö, Liisa (2010). The diversity of citizenship and democracy in local public management reform. Public Management Review 12 (3), pp. 363–384.

Häikiö, Liisa (2014). Institutionalization of Sustainable Development in Decision-Making and Everyday Life Practices: A Critical View on the Finnish Case. Sustainability 6 (9), pp. 5639–5654. Link to publication

Häikiö, Liisa (2021). Ekohyvinvointivaltiotulevaisuuden hyvä yhteiskunta. Teoksessa Ilari Hetemäki, Anna-Kaisa Kuusisto, Maria Lähteenmäki, & Esa Väliverronen (toim.), Hyvä ja paha tieto, Gaudeamus, 262263.

Häikiö Liisa & Fraisse Laurent & Adam Sofia & Jolanki Outi & Knutagård Marcus (2017). The Janus face of social innovation in local welfare initiatives. In Martinelli F. & Anttonen Anneli & Mätzke, Margitta (eds.) Social Services Disrupted: Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity. Cheltenhamn UK: Edward Elgar, pp- 281–301.

Häikiö, Liisa, Hirvilammi, Tuuli, Jäntti, Anni & Perkiö, Johanna (2022) Strategisen tutkimuksen ja sosiaaliturvakomitean tietokumppanuudessa tuotetun Elonkehä, ilmastonmuutos ja sosiaaliturva -tietokoosteen yhteiskirjoittamiseen osallistuminen. Strateginen tutkimus. Suomen Akatemia. Link to publication. 

Häikiö, Liisa., Hynynen, Kaisa, Wallin, Antti, Lehtonen, Pauliina, Salminen, Jarkko & Puumala, Eeva (2022). ORSI Politiikkasuositukset: Kestävä kaupunkikehitys tarvitsee asukastietoa. Link to publication

Häikiö Liisa & Kallinen, Yrjö (2017). Nuorten aikuisten tarpeet ja asiantuntijoiden mahdollisuudet palveluiden suunnittelussa. In: Aaltonen Sanna & Kivijärvi Antti (eds.) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, pp. 103–126. (Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 198).

Häikiö, Liisa & Lehtonen, Pauliina (toim.) (2016) Osallisuus kaupungissateemanumero, Yhdyskuntasuunnittelu 54:1. 

Häikiö, Liisa & Lehtonen, Pauliina (2016) Osallisuus aluekehittämisessä: Menetelmät ja prosessit. Pääkirjoitus. Yhdyskuntasuunnittelu, 54(1). http://www.yss.fi/journal/osallisuus-aluekehittamisessa-menetelmat-ja-prosessit/ 

Häikiö Liisa, Lehtonen Pauliina & Salminen Jarkko (2016). Globaalin menetelmän paikalliset käytännöt – Osallistuva budjetointi Tesomajärven suunnittelussa. Yhdyskuntasuunnittelu, 54 (1), 2. Link to publication

Häikiö, Liisa & Leino, Helena (eds.) (2014). Tulkinnan mahti. Johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. Tampere: Tampere University Press. Link to publication

Häikiö, Liisa & Salminen, Jarkko (2016). Osallistuvan budjetoinnin oikeudenmukaisuus. Janus, 24 (4), 340-357. Link to publication

Häikiö, Liisa & Snellman, Karita (2017). Marginaalisessa yhteiskunnallisessa asemassa olevien nuorten osallistuminen. In: Bäcklund Pia & Häkli Jouni & Schulman Harry (eds.) Kansalaiset kaupunkia kehittämässä. Tampere: Tampere University Press, pp. 118–135. Link to publication

Häikiö, Liisa & Sointu Liina & Lehtonen Turo-Kimmo & Van Aerschot Lina (2017). Lasten perusterveydenhuollon valinta. Vanhempien odotukset ja perustelut. Suomen lääkärilehti 72 (11), pp. 723–727.

Häikiö, Liisa & Van Aerschot, Lina & Anttonen, Anneli (2011). Vastuullinen ja valitseva kansalainen: vanhushoivapolitiikan uusi suunta. Yhteiskuntapolitiikka 76 (3), pp. 239–250. Link to publication

Häyrynen, M. & Wallin, Antti (eds.) (2017). Kulttuurisuunnittelu: Kaupunkikehittämisen uusi näkökulma. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

I

Inkinen, Tommi & Jokela, Salla (2020). Start-ups, business investors and flow of music: contrasting two creative events in Helsinki, Finland. In: Di Vita, Stefano & Mark Wilson (eds.) Planning and Managing Smaller Events: Downsizing Urban Spectacle. Routledge, London. Link to publication

J

Jokela, Salla (2014). Tourism, geography and nation-building: The identity-political role of Finnish tourism images. Department of Geosciences and Geography A 24. Unigrafia, Helsinki. Link to publication

Jokela, Salla (2018). The development of Helsinki’s city brand. Kvartti: Helsingin kaupungin tietokeskuksen neljännesvuosijulkaisu, 2/2018. Link to publication

Jokela, Salla (2020). Transformative city branding and the evolution of the entrepreneurial city: The case of ‘Brand New Helsinki’. Urban Studies, 57(10), pp. 2031-2046. Link to publication

Jokela, Salla & Karvinen Meeri & Pulkkinen, Katri-Liisa & Similä, Jonna & Wikström, Janne (2018). Nordic City Challenge: Kohti kestävää kaupunkikehitystä ongelmalähtöisen oppimisen keinoin. Terra 130(3), pp. 135-144. Link to publication

Jokela, Salla & Lilius, Johanna (2018). Developing suburban shopping centers in tune with local needs and city branding efforts. In: Joutsiniemi, Anssi, Hannu Linkola, Mia Puttonen, Kristin Swan & Mari Vaattovaara (eds.) Confused suburban identities: A case study of Helsinki Region, pp. 138-140. USP Studio Publications 1(1). Helsinki: Urban Studies and Planning / Master’s Programme of Urban Academy in Helsinki. Link to publication

Jokela, Salla, & Minoia, Paola (2020). Nordic home-sharing utopia: a critical analysis of Airbnb in Helsinki. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 20(3), pp. 227-245. Link to publication

Jäntti, Anni (2021). Kaupunki ihmisten tuntemana. In: Vahtikari, T., Ainiala, T., Kivilaakso, A., Olsson, P., Savolainen, P. (eds.) (2021) Humanistinen kaupunkitutkimus. Tampere: Vastapaino.

Jäntti, Anni (2021) Demokraattisen ja tehokkaan kaupunkihallinnan kriteerit. Teoksessa Jäntti, A., Haveri, A., Rannisto, P. (toim.) Tehokasta ja demokraattista kaupunkihallintaa? Helsingin johtamisjärjestelmän uudistuksen akateeminen kokonaisarviointitutkimus. Tutkimuksia 2021:3. Helsingin kaupunki. 21-26. 

Jäntti, A., Airaksinen, J., Haveri, A. (2018). Institutional Participation as a Question of Legitimacy in Structural Reforms. Lex Localis: Journal of local self-government 16 (2), pp 249-269. Link to publication

Jäntti, A., Haveri, A., Airaksinen, J. (2021). Pormestari vai virkajohtaja – miksi kunnan johtamismallin muuttamista harkitaan? Hallinnon tutkimus 40 (2), 129–144. 

Jäntti, A., Haveri, A., Airaksinen, J. (2021). Pormestarimalli kuntajohtamisen muotona – pormestarimalliin liittyvät tavoitteet, odotukset ja uskomukset. Politiikka 63 (2), 135–157.

Jäntti, A., Haveri, A., Rannisto, P. (toim.) (2021). Tehokasta ja demokraattista kaupunkihallintaa? Helsingin johtamisjärjestelmän uudistuksen akateeminen kokonaisarviointitutkimus. Tutkimuksia 2021:3. Helsingin kaupunki. 

Jäntti, A., Haveri, A. (2021) Uusi paikallisuus korostaa kaupunkiyhteisöjen merkitystä kestävän muutoksen tekijöinä. Teoksessa Kaupungit murroksessa. Kaupunkitutkijoiden puheenvuoroja tulevaisuuden kaupungeille. Helsingin kaupunki.

Jäntti, A., Kork, A.-A., Kurkela, K., Leponiemi, U., Paananen, H., Sinervo, L.-M., Tuurnas, S. (toim.) (2022). Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus. Vastapaino. 

Jäntti, A., Kork, A., Kurkela, K., Leponiemi, U., Paananen, H., Sinervo, L.-M. (2021) Osallistumismalleista kohti vuorovaikutteista kaupunkiorganisaatiota. Teoksessa Jäntti, A., Haveri, A., Rannisto, P. (toim.) (2021) Tehokasta ja demokraattista kaupunkihallintaa? Helsingin johtamisjärjestelmän uudistuksen akateeminen kokonaisarviointitutkimus. Tutkimuksia 2021:3. Helsingin kaupunki. 76-97. 

Jäntti, A., Leponiemi, U., Parkkinen, J. & Airaksinen, J. (2023). (hyväksytty julkaistavaksi) Ylimmän johdon päätökset julkishallinnon paradigmojen ja kuntajohtamisen heijastumina. Hallinnon tutkimus 42 (1). 

Jäntti, A., Paananen, H., Parkkinen, J., Haveri, A., Airaksinen, J. (2022). Kuntajohtajuustutkimuksen tila ja tulevaisuus. Teoksessa Jäntti, A., Kork, A.-A., Kurkela, K., Leponiemi, U., Paananen, H., Sinervo, L.-M., Tuurnas, S. (toim.) 2022. Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus. Vastapaino. 

Jäntti, A., Sinervo, L.-M., Vakkala, H. (2019). Challenges of the Implementation of the European Charter of Local Self-Government in Finnish Legislation. Lex Localis: Journal of local self-government 17 (1), pp. 23-33. Link to publication

Jäntti, A., Sinervo, L.-M., Vakkala, H. (2019). Maakunnat itsehallinnon outolintuina – paikallinen itsehallinto maakuntauudistuksen (2015-2019) valossa. Hallinnon tutkimus 38 (4), pp. 243-256. Link to publication

Jäntti, A., Sinervo, L.-M. (2021). Kotimaisilla kielillä julkaistava kuntatutkimus tukee päätöksentekoa. Pääkirjoitus. Focus Localis, 49 (2), 3-4. 

Jäntti, A., Sinervo, L.-M. & Hätönen, H. (2021). Hyvinvoinnin moniulotteisuus haastaa kuntapäätöksenteon ja -johtamisen. Pääkirjoitus. Focus Localis, 49 (3), 3-5. 

K

Kallinen, Yrjö & Häikiö, Liisa (2020). Individualization of disadvantaged young people’s agency. Journal of Youth Studies, 24 (1), pp. 110–125. DOI: 10.1080/13676261.2019.1710482

Karsio, Olli & Näre, Lena & Olakivi, Antero, Sointu, Liina & Zechner, Minna (2020) Vanhuus, vaiva ja tasa-arvo. In: Kantola, Johanna, Paula Koskinen Sandberg & Hanna Ylöstalo (eds.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin, pp. 227-242. Helsinki: Gaudeamus.

Kaukko, Mervi & Korkiamäki, Riikka ja Kuusisto, Anna-Kaisa (2019). Normatiivisesta etiikasta elettyyn kohtaamiseen: tutkimuksellista hengailua yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten kanssa. In: Rutanen, Niina & Vehkalahti, Kaisa (eds.) Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II, Nuorisotutkimusverkosto, pp. 86–102.

Komppa, Johanna & Jokela, Salla & Salomaa, Anna & Muurinen, Heidi (2019). Ohjaaja ja emotionaalinen tuki. Yliopistopedagogiikka 26(3), pp. 47-50. Link to publication

Korhonen, Maija & Rikala, Sanna (2020) Toipumista työtä varten: työn moraaliset järjestyksen työuran katketessa mielenterveyssyistä. Sosiologia 57:3, pp. 260–277.

Korjonen-Kuusipuro, Kristiina & Kuusisto, Anna-Kaisa (2019). Socio-material belonging – Perspectives for the Intercultural Lives of Unaccompanied Refugee Minors in Finland. Journal of Intercultural Studies, pp. 363-382 Link to publication

Korjonen-Kuusipuro, Kristiina & Kuusisto, Anna-Kaisa & Tuominen, Jaakko (2018). Everyday negotiations of belonging – Making Mexican masks together with unaccompanied minors in Finland. Journal of Youth Studies. Link to publication

Kortetmäki, T. & Hirvilammi, T. (2022) Kestävää hyvinvointia yhteisellä maapallolla. Teoksessa: Laakso, S. & Aro, R. (toim.) Planeetan kokoinen arki. Askelia kestävämpään politiikkaan. Helsinki: Gaudeamus: 61-81. 

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2016). Myötätunnon politiikka ja tutkimusetiikka Suomeen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten arjen tutkimisessa. Sosiologia, 53: 4, pp. 396-415.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2016). Perheettömiksi suojellut. Yksin tulleiden alaikäisten oikeus perheeseen. In: Fingerroos, O & Tapaninen, A-M, Tiilikainen, M. (eds.). Perheenyhdistäminen. Kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi? Tampere, Vastapaino, pp. 89–109.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa & Gilmartin, Mary (2019). Embodied migration and the geographies of care: the worlds of unaccompanied refugee minors. In: Katharyne Mitchell, Reece Jones and Jennifer L. Fluri (eds.). Handbook on Critical Geographies of Migration, Edward Elgar, pp. 80–91. https://doi.org/10.4337/9781786436030.00014

Kuusisto, A-K. & Korjonen-Kuusipuro, K. (2022). Tiedon yhteistuottamisen käytännöt: muistoihin perustuva kokemustieto päätöksenteon tukena. Ulla Savolainen & Riikka Taavetti (2022, toim.): Muistitietotutkimuksen paikka: Teoriat, käytännöt ja muutos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 415-437. https://doi.org/10.21435/skst.1478 

Kuusisto, Anna-Kaisa & Tuominen, Jaakko (2019). Myötätuntoa ja järjestelmällistä epäilyä: yksin tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat Aamulehden, Helsingin Sanomien ja YLE:n uutisjutuissa 2014–2016. Media ja viestintä, pp. 187-212. Link to publication

Kyrönviita, M., & Wallin, A. (2022). Building a DIY skatepark and doing politics hands-on. City, 26:4, 646–663. https://doi.org/10.1080/13604813.2022.2079879    

L

Lefort, Bruno (2015) Michel Aoun, ‘Patriarch of the Christian Street’: Leadership, Affect, and the Politics of Communalization in Lebanon. Middle East Journal of Culture and Communication, 8 (1), pp. 102-123.

Lefort, Bruno (2017) A confined youth? Lived space and shifting boundaries in Beirut. Middle East – Topics &Arguments, Issue #9, “Youth”, edited by Christoph H. Schwarz, Anika Oettler (Fall 2017).

Lefort, Bruno (2017) The art of bypassing: students’ politicization in Beirut. Mediterranean Politics, vol. 22 (3), pp. 407-425.

Lefort, Bruno (2019) The Good, the Bad, and the Ugly: narrating social bonds and boundaries in contemporary Lebanon. British Journal of Middle Eastern Studies, vol. 46 (4), pp. 663-680.

Lefort, Bruno (2020) Cartographies of Encounters: Understanding conflict transformation through a collaborative exploration of youth spaces in Beirut. Political Geography, 76, Online: Link to publication

Lefort, Bruno (2022) “Homemaking as sensemaking: Existence, place, and belonging among returning youth from the Levantine diasporas”. American Ethnologist, vol. 49 (2), pp. 266-278. 

Lehtonen, Pauliina (2018) Shifting the Power to People: Opening the practices of governance with participatory budgeting. Nordicom Information 40(1), pp. 63–69. Link to publication

Lehtonen, Pauliina (2021) Policy on the Move: The Enabling Practices of Participatory Budgeting. Policy Studies. Published online: 07 Mar 2021. Link to publication.

Lehtonen, Pauliina & Tuurnas, Sanna (2021) Osallistumisen muodot, tilat ja mahdollisuudet tiedon yhteistuottamisessa. Näkökulmia osallistuvasta budjetoinnista ja lähiön yhteiskehittämisestä. Media & viestintä, 44(1), 25-49. Link to publication 

Lehtonen, Pauliina (2022) Kaikki mukaan? Pohdintoja osallistuvan budjetoinnin inklusiivisuudestaPolitiikasta. 31.5.2022. Link to publication

Lehtonen, Pauliina (2022) ”Voi tulla mitä vaan vastaan”: Epävarmuus ja yhteiskehittämistä muokkaavat käytännöt osallistuvassa budjetoinnissaHallinnon Tutkimus, 41 (3), 216–232. Link to publication

Leino, Helena & Eeva Puumala (2020) What can co-creation do for the citizens? Applying co-creation for the promotion of participation in cities. Environment and Planning C: Politics and Space, DoI: 10.1177/2399654420957337, online first. Link to publication

Leino, H., Wallin, A., & Laine, M. (2022). Ekogentrifikaatio suomalaisessa kaupunkikehityksessä: Havaintoja Tampereelta. Yhdyskuntasuunnittelu, 60:2, 10–32.  https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/110984

Linkola, Hannu, & Salla Jokela (2017). Monumentteja, lähiöitä ja liikennettä: Helsinki hyvinvointiyhteiskunnan kuvastossa 1950-1979. In: Aalto, Sari, Samu Nyström & Rose-Marie Peake (eds.) Leivoksia, kaupunkilaisia ja sivistysaatteita: kävelyretkiä Euroopan historiaan, pp. 206-223. Kirjapaja, Helsinki.

Luoma-Halkola, Henna & Liisa Häikiö (2020) Independent living with mobility restrictions: older people’s perceptions of their out-of-home mobility. Ageing & Society, DoI: 10.1017/S0144686X20000823, first view. Link to publication

Luoma-Halkola, Henna & Outi Jolanki (2021) Aging well in the community: Understanding the complexities of older people’s dial-a-ride bus journeys. Journal of Aging Studies 59. DoI: 10.1016/j.jaging.2021.100957 Link to publication

M

Maununaho, Katja, Puumala, Eeva, & Luoma-Halkola, Henna (2021). Conviviality in the city: experience-based spatial design against the segregation of places. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability. https://doi.org/10.1080/17549175.2021.2005115 
 
Määttä, Simo. K., Eeva Puumala & Riitta Ylikomi (2021) Linguistic, psychological and epistemic vulnerability in asylum procedures: An interdisciplinary approach. Discourse Studies 23:1, pp. 46-66.
 

P

Paananen, H., Jäntti, A., Kork, A.-A., Kurkela, K., Leponiemi, U., Sinervo, L.-M., Tuurnas, S. (2022). Hallintotieteellinen tutkimus muutoksen kohteena ja tekijänä. Teoksessa Jäntti, A., Kork, A.-A., Kurkela, K., Leponiemi, U., Paananen, H., Sinervo, L.-M., Tuurnas, S. (toim.) 2022. Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus. Vastapaino. 

Peltola, Taru; Åkerman, Maria; Bamberg, Jarkko; Lehtonen, Pauliina & Ratamäki, Outi (2017) Emergent Publics and Affects in Environmental Governance. Journal of Environmental Policy & Planning. Volume 20:2, pp. 157–169.

Perkiö, Johanna (2020) From Rights to Activation: The Evolution of the Idea of Basic Income in the Finnish Political Debate, 1980–2016. Journal of Social Policy, 49(1), pp. 103-124. Link to publication

Perkiö, Johanna (2020) Legitimising a radical policy idea: framing basic income as a boost to labour market activity. Policy & Politics, 48(2), pp. 277-293. Link to publication

Perkiö, Johanna & Pulkka, Ville-Veikko (2017) Perustulo ja työllisyyspolitiikka. In: Jouko Kajanoja (eds.) Työllisyyskysymys. Helsinki: Into.

Perkiö, Johanna, Rincon, Leire & van Draanen, Jenna (2019) Framing Basic Income: Comparing Media Framing of Basic Income in Canada, Finland, and Spain. In: Malcolm Torry (eds.) The Palgrave International Handbook of Basic Income. Exploring the Basic Income Guarantee. Cham: Palgrave Macmillan.

Pienimäki, Mari, Tuominen, Jaakko & Kuusisto, Anna-Kaisa (2018) #TRUST! Kulttuurinen kohtaaminen kasvotusten ja mediassa. Learning material. Tampere: Tampere University. Link to publication

Puumala, Eeva, Shindo, Reiko (2021) Exploring the links between language, everyday citizenship, and community. Citizenship Studies, 25(6), pp. 739-755. Link to publication

Puumala, Eeva, Maïche, Karim (2021) ‘Whether you like it or not, this is the future!’: everyday negotiations of the community’s boundary in urban space. Citizenship Studies, 25(6), pp. 808-824. Link to publication

Puumala, Eeva, Maïche, Karim & Tuomaala-Özdemir (2021) Naapurusto – tarinoita moniäänisestä lähiöstä. Helsinki: Into.

Puumala, Eeva (2019) Kohtaamisen rohkeus nuorten maahanmuuttajataustaisten aikuisten kertomana. In: Hetemäki, Ilari, Hannu Koskinen, Tuija Pulkkinen & Esa Väliverronen (eds.) Kaikenlaista rohkeutta, pp. 128-144. Helsinki: Gaudeamus.

Puumala, Eeva, Ylikomi, Riitta & Ristimäki, Hanna-Leena (2017) Giving an Account of Persecution: The Dynamic Formation of Asylum Narratives. Journal of Refugee Studies, 31(2), pp. 197-215. DOI: 10.1093/jrs/fex024

R

Rikala, Sanna (2018) Kun mielenterveys rakoilee – näkymiä työn ja opintojen ulkopuolelta. Ilmiö. Sosiologinen media kaikille. Link to publication

Rikala, Sanna (2018) Masennus, työkyvyttömyys ja sosiaalinen eriarvoisuus nuorten aikuisten elämänkuluissa. Yhteiskuntapolitiikka 83:2, pp. 159–170. Link to publication

Rikala, Sanna (2019) Nuorten aikuisten masennus ja sosiaalinen kipu. In: Filander, Karin; Siivonen, Päivi &Korhonen, Maija (eds.): Huiputuksen moraalijärjestys. Osallisuuden ja sosiaalisen kivun kertomuksia. Vastapaino: Tampere, pp. 273–399.

Rikala, Sanna (2020) Agency among young people in marginalised positions: towards better understanding of mental health problems, Journal of Youth Studies 23:8, pp. 1022–1038. Link to publication

Ristimäki, Hanna-Leena & Tiitinen, Sanni & Juvonen-Posti, Pirjo & Ruusuvuori, Johanna (2020) Collaborative decision-making in return-to-work negotiations. Journal of Pragmatics, vol. 170, pp. 189-205. DOI: 10.1016/j.pragma.2020.08.012  Link to publication

S

Salminen Jarkko (2013). Tila symbolisen kamppailun kohteena: Tapaus Ideapark. Alue ja ympäristö, 45 (1), pp. 25-36. Link to publication

Salminen Jarkko (2016). Poliittiset ja moraaliset ulottuvuudet kaupunkitilassa. Oikeuttaminen yksityisautotonta Tampereen Hämeenkatua koskevassa kiistassa. Alue ja ympäristö, 45 (1), pp. 15-26. Link to publication

Salminen Jarkko (2018). The spatial logics of justification. The case of a dispute over a car-free street in Tampere, Finland. European Journal of Cultural and Political Sociology, 5 (1-2), pp. 66-89. Link to publication

Salminen Jarkko (2019). Nuoren kuntoutusrahan luoma osallisuus toimintamahdollisuuksina. Yhteiskuntapolitiikka, 84:4, pp. 393-402. Link to publication

Salminen, Jarkko, & Häikiö, Liisa (2022). Kuntoutuminen toimintamahdollisuuksinaammattilaisten käsitykset nuorten kuntoutujien toimijuudesta. Kuntoutus, 45(1), 18-28. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.115396 

Salminen Jarkko, Häikiö Liisa & Lehtonen Pauliina. (2016). Osallistuva budjetointi hallinnollisena ja poliittisena käytäntönä. Hallinnon tutkimus, 35 (1), pp. 60-75. Link to publication

Salminen, Jarkko; Häikiö, Liisa & Lehtonen, Pauliina (2016) Osallistuva budjetointi hallinnollisena ja poliittisena käytäntönä. Hallinnon Tutkimus, 35:1, pp. 60–75. Link to publication

Salminen, Jarkko (2020). Contradictions between individually needed and institutionally offered forms of recognition. Constellations, 2020: pp. 1-14. Link to publication

Salminen, Jarkko, Lehtonen, Pauliina, Rikala, Sanna, Kuusisto, Anna-Kaisa, Luoma-Halkola, Henna, Puumala, Eeva, Sointu, Liina, Wallin, Antti & Häikiö, Liisa (2021) Osallisuuden kehät: näkökulmia hyvinvoinnin muotoutumiseen. Focus Localis 49(3), pp. 80-98. Link to publication

Şevik, E. & Çalışkan, O. (2022). Coexistence in Space: Stimulating Encounter in the Socially Fragmented Urban Fabrics [Special Issue], Built Environment, 48 (3), 364392 

Sjöblom, J. (2022). Osallistumisen kulttuuriset resurssit asuinalueen suunnittelussa: tapaustutkimus Arabian alueen täydennysrakentamisesta. Yhdyskuntasuunnittelu, 60(2), 33–52. Link to publication.

Sjöblom, Jonas & Niitamo, Annaliina (2020) The Intermediating Role of Municipal Urban Planners in Online Discussions with Citizens, Planning Theory & Practice, 21:5, pp. 710-726, DOI: Link to publication

Sjöblom, Jonas & Kuoppa, J. & Laine, M. & Alatalo, E. (2021) Crafting a planning issue with citizens in the context of planning competition: a case of ‘Nordic Superblock’, Journal of Urban Design, 26:1, ss. 117-131, DOI: Link to publication

Snellman, Karita; Lehtonen, Pauliina & Van Aerschot, Lina (2016) Työtön, kouluttamaton ja syrjäytynyt – vai osaava ja aktiivinen nuori? In: Halmetoja, Antti; Koistinen, Pertti & Ojala, Satu (eds.) Sosiaalipolitiikan lumo – Esseitä sosiaalipolitiikan kipupisteistä ja suunnasta. Tampere: Tampere University Press, pp. 84–90. Link to publication

Sointu, Liina (2018) Slipping into ‘that nurse’s dress’: Caring as affective practice in mixed-sex couples’ relationships. In: Juvonen, Tuula & Marjo Kolehmainen (eds.) Affective Inequalities in Intimate Relationships, pp. 95–108. London: Routledge.

Sointu, Liina & Lehtonen, Turo-Kimmo & Häikiö, Liisa (2020) The Public, the Private and the Changing Expectations for Everyday Welfare Services: The Case of Finnish Parents Seeking Private Health Care for their Children. Social Policy and Society. Online first. DOI: Link to publication

Stamm, Ingo & Matthies, Aila-Leena & Hirvilammi, Tuuli & Närhi, Kati (2020) Combining labour market and unemployment policies with environmental sustainability? A cross-national study on ecosocial innovations. Journal of International and Comparative Social Policy 36 (1), pp. 42-56. Link to publication

T

Taylor, Jonathon & Jokela, Salla & Laine, Markus & Rajaniemi, Juho & Jokinen, Pekka & Häikiö, Liisa & Lönnqvist, Antti (2021) Learning and Teaching Interdisciplinary Skills in Sustainable Urban Development—The Case of Tampere University, Finland. Sustainability, 13 (3): 1180. DOI: 10.3390/su13031180

Tuurnas, S., Jäntti, A., Mäntylä, N., Kalliomäki, H. (2021) Hallintotieteellisen tutkimuksen ja osaamisen tulevaisuudennäkymiä. Teoksessa Kalliomäki, H., Karppi, I., Mäntylä, N. (toim.) (2021). Julkinen toiminta murroksessa – Tampereen ja Vaasan yliopistojen hallintotieteiden valintakoeteos 2021. Vaasan yliopiston raportteja 21. Vaasan yliopisto.

Tuurnas, S., Jäntti, A., Kalliomäki, H., Kurkela, K., Lehtonen, P. (2022). Asukastiedon hyödyntämisen kipupisteet yhteiskehittämisessä. Teoksessa Jäntti, A., Kork, A.-A., Kurkela, K., Leponiemi, U., Paananen, H., Sinervo, L.-M., Tuurnas, S. (toim.) 2022. Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus. Vastapaino. 

V

Vaiva-kollektiivi (Hoppania, Hanna-Kaisa, Karsio, Olli, Näre, Lena, Olakivi, Antero, Sointu, Liina, Vaittinen, Tiina & Zechner, Minna) (2020) Hoivan arvon markkinoilla ja markkinoitta. Gerontologia 34 (4), pp. 345-348. Link to publication

Vakkala, H., Jäntti, A., Sinervo, L.-M. (2021). Redefining Local Self-Government: Finnish Municipalities Seeking Their Essence. In: Bergström, T., Franzke, J., Kuhlmann, S., Wayenberg, E. (eds.) (2021) The Future of Local Self-Government – European Trends in Autonomy, Innovations and Central-Local Relations. Palgrave Studies in Sub-National Governance. Palgrave Macmillan. Link to publication

Van Aerschot Lina & Salminen Jarkko (2018). Hyvä, paha lähiö. Nuoret ja asuinalueella syntyvä sosiaalinen pääoma. Sosiologia, 3/2018, pp. 248-262. Link to publication

Van Aerschot, Lina & Häikiö, Liisa & Snellman, Karita & Kallinen, Yrjö (2016). Nuoret, pienituloisuus ja asuinalueiden eriytyminen Lähiössä asuvien nuorten käsityksiä taloudellisesta niukkuudesta. Yhteiskuntapolitiikka 81 (5), pp. 540–550.

W

Wallin, Antti (2017). The transnational lives of Finnish retirees in Torrevieja. Matkailututkimus, 13(1-2), pp. 6-20.

Wallin, Antti (2018). Katsantoja kaupungin muutokseen. Yhdyskuntasuunnittelu 56:4, pp. 11-27.

Wallin, Antti (2019). Eläkeläisten tila. Kaupunkitilan ja eläkeläisten sosiaalisen toiminnan tarkastelua. Tampere: Tampere University Press.

Wallin, A. (2021). Ekogentrifikaatio: kaupunkien kestävyysmurroksen kiusallinen seuralainen. Alue ja ympäristö 50:2, 101–116. https://doi.org/10.30663/ay.107779       

Wallin, Antti & Leino, Helena & Jokinen, Ari & Laine, Markus & Tuomisaari, Johanna & Bäcklund, Pia (2018). A Polyphonic Story of Urban Densification. Urban Planning 3:3, pp. 40–51.