Siirry suoraan sisältöön

Julkaisut

A

Anttonen, Anneli & Häikiö Liisa & Stefánsson Kolbeinn (eds.) (2012). Welfare state, universalism and diversity. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

B

Bernardini, Tuuli; Heikkilä, Heikki; Heinonen, Ari; Järvi, Ulla; Kaivonen, Virpi; Lehtonen, Pauliina; Luostarinen, Heikki; Maasilta, Mari; Mäkinen, Maarit; Nordenstreng, Kaarle; Pienimäki, Mari; Raittila, Pentti; Reunanen, Esa; Seppä, Satu; Sirkkunen, Esa; Stenholm, Juha; Tolonen, Elina; Valaskivi, Katja; Vehkoo, Johanna (2021)Tarinoita Cometista. Tampereen yliopisto. Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus. Linkki julkaisuun

Bäcklund Pia & Häikiö Liisa & Leino Helena & Kanninen Vesa (2017). Bypassing publicity for getting things done: between informal and formal planning practices in Finland. Planning Practice & Research, 33 (3), ss. 309–325.

Bäcklund, Pia & Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa & Luukkonen Juho (2017). Julkishallinto sosiaalisten käytäntöjen kimppuna: teoreettis-metodologisia näkökulmia julkishallinnon toiminnan tutkimiseen. Hallinnon Tutkimus –lehti, 2/2017, ss. 81–91.

C

Çalışkan, O. & Şevik, E. (2022). Introduction: Urban Form and Liveability: Towards a SocioMorphological Perspective [Special Issue], Built Environment, 48 (3), 301-316

F

Féron, Élise & Lefort, Bruno (2019) Diasporas and Conflicts – Understanding the Nexus. Diaspora Studies, 12 (1), 34-51.

G

Gilmartin, Mary & Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2019). Borders and bodies: siting critical geographies of migration. In Katharyne Mitchell, Reece Jones and Jennifer L. Fluri (toim.). Handbook on Critical Geographies of Migration, Edward Elgar, ss. 18–29. Linkki julkaisuun

H

Halmetoja, Antti, De Wispelaere, Jurgen & Perkiö, Johanna (2018) A Policy Comet in Moominland? Basic Income in the Finnish Welfare State. Social Policy and Society. Linkki julkaisuun

Helne, Tuula & Hirvilammi, Tuuli (2015) Wellbeing and Sustainability: A Relational Approach. Sustainable Development, 23(3), ss. 167–175. Linkki julkaisuun

Helne, Tuula & Hirvilammi, Tuuli (2021)Nuoret ja kestävän hyvinvoinnin ehdot. Helsinki: Kela, The Social Insurance Institution of Finland.

Helne, Tuula, & Hirvilammi, Tuuli (2022). Balancing needs: young unemployed Finnish adults’ discourse on well-being and its relation to the sustainability transformation. Sustainability: Science, Practice and Policy, 18(1), 158-170.

Helne, Tuula & Hirvilammi, Tuuli & Laatu, Markku (2012) Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla. Helsinki: The Social Insurance Institution of Finland. Linkki julkaisuun

Hirvilammi Tuuli (2020) The virtuous circle of sustainable welfare as a transformative policy idea. Sustainability 12 (1), 391. Linkki julkaisuun

Hirvilammi, Tuuli (2015) Kestävän hyvinvoinnin jäljillä: Ekologisten kysymysten integroiminen hyvinvointitutkimukseen. Helsinki: The Social Insurance Institution of Finland, Studies in social security and health 136. Linkki julkaisuun

Hirvilammi, Tuuli (2020) Hyvä kehä kestävän hyvinvoinnin vauhdittajana. Impulsseja. Helsinki: Kalevi Sorsa -säätiö. Linkki julkaisuun

Hirvilammi, Tuuli & Joutsenvirta, Maria (2020) Diverse work practices and the role of welfare institutions. In Eskelinen, Teppo & Venäläinen, Juhana & Hirvilammi, Tuuli (toim.) Enacting Community Economies Within a Welfare State. Mayfly books, ss. 46-71. Linkki julkaisuun

Hirvilammi, T., Laine, S. & Ojala, S. (2022) Ekososiaaliset, talousmyönteiset ja vastustajat. Nuorten jakolinjat suhteessa kestävän kehityksen tavoitteisiin. Teoksessa: Kiilakoski, T. (toim.) Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja 69. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto: 169-188.

Hirvilammi, Tuuli & Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati & Stamm, Ingo (2016) Kestävää siirtymää edistäviä työn ja toimeentulon muotoja – Analyysi kirjallisuudesta, Janus (4), ss. 301–319. Linkki julkaisuun

Hirvilammi, T., Peltomaa, J., & Mervaala, E. (2021). Kohti ekohyvinvointivaltiota. Teemanumeron pääkirjoitus. Alue ja Ympäristö 50 (2): 1-7.

Hirvilammi, Tuuli & Stamm, Ingo & Väyrynen, Marianne & Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati (2019) Reflecting on work values with young unemployed adults in Finland. Nordic Journal of Working Life Studies 2019, 9 (2): pp. 87–104. Link to publication

Hynynen, Kaisa (2020) Raportti Tampereen kaupunkiseudun asuinalueiden eriytymiskehityksestä ja toimenpidesuositukset. Tampereen kaupunkiseutu. Linkki julkaisuun

Häikiö, Liisa (2007). Expertise, representation and the common good: grounds for legitimacy in the urban governance network. Urban Studies 44 (11), ss. 2147–2162. Linkki julkaisuun

Häikiö, Liisa (2010). The diversity of citizenship and democracy in local public management reform. Public Management Review 12 (3), ss. 363–384.

Häikiö, Liisa (2014). Institutionalization of Sustainable Development in Decision-Making and Everyday Life Practices: A Critical View on the Finnish Case. Sustainability 6 (9), ss. 5639–5654. Linkki julkaisuun

Häikiö, Liisa (2021). Ekohyvinvointivaltiotulevaisuuden hyvä yhteiskunta. Teoksessa Ilari Hetemäki, Anna-Kaisa Kuusisto, Maria Lähteenmäki, & Esa Väliverronen (toim.), Hyvä ja paha tieto, Gaudeamus, 262263.

Häikiö Liisa & Fraisse Laurent & Adam Sofia & Jolanki Outi & Knutagård Marcus (2017). The Janus face of social innovation in local welfare initiatives. In Martinelli F. & Anttonen Anneli & Mätzke, Margitta (toim.) Social Services Disrupted: Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity. Cheltenhamn UK: Edward Elgar, ss- 281–301.

Häikiö, Liisa, Hirvilammi , Tuuli, Jäntti, Anni & Perkiö, Johanna (2022) Strategisen tutkimuksen ja sosiaaliturvakomitean tietokumppanuudessa tuotetun Elonkehä, ilmastonmuutos ja sosiaaliturva -tietokoosteen yhteiskirjoittamiseen osallistuminen. Strateginen tutkimus. Suomen Akatemia. Link to publication.

Häikiö Liisa & Kallinen, Yrjö (2017). Nuorten aikuisten tarpeet ja asiantuntijoiden mahdollisuudet palveluiden suunnittelussa. In: Aaltonen Sanna & Kivijärvi Antti (toim.) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, ss. 103–126. (Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 198).

Häikiö, Liisa & Lehtonen, Pauliina (toim.) (2016) Osallisuus kaupungissateemanumero, Yhdyskuntasuunnittelu 54:1.

Häikiö, Liisa & Lehtonen, Pauliina (2016) Osallisuus aluekehittämisessä: Menetelmät ja prosessit. Pääkirjoitus. Yhdyskuntasuunnittelu, 54(1). http://www.yss.fi/journal/osallisuus-aluekehittamisessa-menetelmat-ja-prosessit/

Häikiö Liisa, Lehtonen Pauliina & Salminen Jarkko (2016). Globaalin menetelmän paikalliset käytännöt – Osallistuva budjetointi Tesomajärven suunnittelussa. Yhdyskuntasuunnittelu, 54 (1), 2. Linkki julkaisuun

Häikiö, Liisa & Leino, Helena (toim.) (2014). Tulkinnan mahti. Johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin.. Tampere: Tampere University Press. Linkki julkaisuun

Häikiö, Liisa & Salminen, Jarkko (2016). Osallistuvan budjetoinnin oikeudenmukaisuus. Janus, 24 (4), 340-357. Linkki julkaisuun

Häikiö, Liisa & Snellman, Karita (2017). Marginaalisessa yhteiskunnallisessa asemassa olevien nuorten osallistuminen. In: Bäcklund Pia & Häkli Jouni & Schulman Harry (toim.) Kansalaiset kaupunkia kehittämässä. Tampere: Tampere University Press, pp. 118–135. Link to publication

Häikiö, Liisa & Sointu Liina & Lehtonen Turo-Kimmo & Van Aerschot Lina (2017). Lasten perusterveydenhuollon valinta. Vanhempien odotukset ja perustelut. Suomen lääkärilehti 72 (11), ss. 723–727.

Häikiö, Liisa & Van Aerschot, Lina & Anttonen, Anneli (2011). Vastuullinen ja valitseva kansalainen: vanhushoivapolitiikan uusi suunta. Yhteiskuntapolitiikka 76 (3), ss. 239–250. Linkki julkaisuun

Häyrynen, M. & Wallin, Antti (toim.) (2017). Kulttuurisuunnittelu: Kaupunkikehittämisen uusi näkökulma. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

I

Inkinen, Tommi & Jokela, Salla (2020). Start-ups, business investors and flow of music: contrasting two creative events in Helsinki, Finland. Teoksessa: Di Vita, Stefano & Mark Wilson (toim.) Planning and Managing Smaller Events: Downsizing Urban Spectacle. Routledge, London. Linkki julkaisuun

J

Jokela, Salla (2014). Tourism, geography and nation-building: The identity-political role of Finnish tourism images. Department of Geosciences and Geography A 24. Unigrafia, Helsinki. Linkki julkaisuun

Jokela, Salla (2018). The development of Helsinki’s city brand. Kvartti: Helsingin kaupungin tietokeskuksen neljännesvuosijulkaisu, 2/2018. Linkki julkaisuun

Jokela, Salla (2020). Transformative city branding and the evolution of the entrepreneurial city: The case of ‘Brand New Helsinki’. Urban Studies, 57(10), ss. 2031-2046. Linkki julkaisuun

Jokela, Salla & Karvinen Meeri & Pulkkinen, Katri-Liisa & Similä, Jonna & Wikström, Janne (2018). Nordic City Challenge: Kohti kestävää kaupunkikehitystä ongelmalähtöisen oppimisen keinoin. Terra 130(3), ss. 135-144. Linkki julkaisuun

Jokela, Salla & Lilius, Johanna (2018). Developing suburban shopping centers in tune with local needs and city branding efforts. Teoksessa: Joutsiniemi, Anssi, Hannu Linkola, Mia Puttonen, Kristin Swan & Mari Vaattovaara (toim.) Confused suburban identities: A case study of Helsinki Region, ss. 138-140. USP Studio Publications 1(1). Helsinki: Urban Studies and Planning / Master’s Programme of Urban Academy in Helsinki. Linkki julkaisuun

Jokela, Salla, & Minoia, Paola (2020). Nordic home-sharing utopia: a critical analysis of Airbnb in Helsinki. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 20(3), ss. 227-245. Linkki julkaisuun

Jäntti, Anni (2021). Kaupunki ihmisten tuntemana. Teoksessa: Vahtikari, T., Ainiala, T., Kivilaakso, A., Olsson, P., Savolainen, P. (eds.) (2021) Humanistinen kaupunkitutkimus. Tampere: Vastapaino.

Jäntti, Anni (2021) Demokraattisen ja tehokkaan kaupunkihallinnan kriteerit. Teoksessa Jäntti, A., Haveri, A., Rannisto, P. (toim.) Tehokasta ja demokraattista kaupunkihallintaa? Helsingin johtamisjärjestelmän uudistuksen akateeminen kokonaisarviointitutkimus. Tutkimuksia 2021:3. Helsingin kaupunki. 21-26.

Jäntti, A., Airaksinen, J., Haveri, A. (2018). Institutional Participation as a Question of Legitimacy in Structural Reforms. Lex Localis: Journal of local self-government 16 (2), ss 249-269. Linkki julkaisuun

Jäntti, A., Haveri, A., Airaksinen, J. (2021). Pormestari vai virkajohtaja – miksi kunnan johtamismallin muuttamista harkitaan? Hallinnon tutkimus 40 (2), 129–144.

Jäntti, A., Haveri, A., Airaksinen, J. (2021). Pormestarimalli kuntajohtamisen muotona – pormestarimalliin liittyvät tavoitteet, odotukset ja uskomukset. Politiikka 63 (2),135–157.

Jäntti, A., Haveri, A., Rannisto, P. (toim.) (2021). Tehokasta ja demokraattista kaupunkihallintaa? Helsingin johtamisjärjestelmän uudistuksen akateeminen kokonaisarviointitutkimus. Tutkimuksia 2021:3. Helsingin kaupunki.

Jäntti, A., Haveri, A. (2021) Uusi paikallisuus korostaa kaupunkiyhteisöjen merkitystä kestävän muutoksen tekijöinä. Teoksessa Kaupungit murroksessa. Kaupunkitutkijoiden puheenvuoroja tulevaisuuden kaupungeille. Helsingin kaupunki.

Jäntti, A., Kork, A.-A., Kurkela, K., Leponiemi, U., Paananen, H., Sinervo, L.-M., Tuurnas, S. (toim.) (2022). Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus. Vastapaino.

Jäntti, A., Kork, A., Kurkela, K., Leponiemi, U., Paananen, H., Sinervo, L.-M. (2021) Osallistumismalleista kohti vuorovaikutteista kaupunkiorganisaatiota. Teoksessa Jäntti, A., Haveri, A., Rannisto, P. (toim.) (2021) Tehokasta ja demokraattista kaupunkihallintaa? Helsingin johtamisjärjestelmän uudistuksen akateeminen kokonaisarviointitutkimus. Tutkimuksia 2021:3. Helsingin kaupunki. 76-97.

Jäntti, A., Leponiemi, U., Parkkinen, J. & Airaksinen, J. (2023). (hyväksytty julkaistavaksi) Ylimmän johdon päätökset julkishallinnon paradigmojen ja kuntajohtamisen heijastumina. Hallinnon tutkimus 42 (1).

Jäntti, A., Paananen, H., Parkkinen, J., Haveri, A., Airaksinen, J. (2022). Kuntajohtajuustutkimuksen tila ja tulevaisuus. Teoksessa Jäntti, A., Kork, A.-A., Kurkela, K., Leponiemi, U., Paananen, H., Sinervo, L.-M., Tuurnas, S. (toim.) 2022. Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus. Vastapaino.

Jäntti, A., Sinervo, L.-M., Vakkala, H. (2019). Challenges of the Implementation of the European Charter of Local Self-Government in Finnish Legislation. Lex Localis: Journal of local self-government 17 (1), ss. 23-33. Linkki julkaisuun

Jäntti, A., Sinervo, L.-M., Vakkala, H. (2019). Maakunnat itsehallinnon outolintuina – paikallinen itsehallinto maakuntauudistuksen (2015-2019) valossa. Hallinnon tutkimus 38 (4), ss. 243-256. Linkki julkaisuun

Jäntti, A., Sinervo, L.-M. (2021). Kotimaisilla kielillä julkaistava kuntatutkimus tukee päätöksentekoa. Pääkirjoitus. Focus Localis, 49 (2), 3-4.

Jäntti, A., Sinervo, L.-M. & Hätönen, H. (2021). Hyvinvoinnin moniulotteisuus haastaa kuntapäätöksenteon ja -johtamisen. Pääkirjoitus. Focus Localis, 49 (3), 3-5.

K

Kallinen, Yrjö & Häikiö, Liisa (2020). Individualization of disadvantaged young people’s agency. Journal of Youth Studies, 24 (1), ss. 110–125. DOI: 10.1080/13676261.2019.1710482

Karsio, Olli & Näre, Lena & Olakivi, Antero, Sointu, Liina & Zechner, Minna (2020) Vanhuus, vaiva ja tasa-arvo. Teoksessa: Kantola, Johanna, Paula Koskinen Sandberg & Hanna Ylöstalo (toim.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin, ss. 227-242. Helsinki: Gaudeamus.

Kaukko, Mervi & Korkiamäki, Riikka ja Kuusisto, Anna-Kaisa (2019). Normatiivisesta etiikasta elettyyn kohtaamiseen: tutkimuksellista hengailua yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten kanssa. In Rutanen, Niina & Vehkalahti, Kaisa (toim.) Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II, Nuorisotutkimusverkosto, ss. 86–102.

Komppa, Johanna & Jokela, Salla & Salomaa, Anna & Muurinen, Heidi (2019). Ohjaaja ja emotionaalinen tuki. Yliopistopedagogiikka 26(3), ss. 47-50. Linkki julkaisuun

Korhonen, Maija & Rikala, Sanna (2020) Toipumista työtä varten: työn moraaliset järjestyksen työuran katketessa mielenterveyssyistä. Sosiologia 57:3, ss. 260–277.

Korjonen-Kuusipuro, Kristiina & Kuusisto, Anna-Kaisa (2019). Socio-material belonging – Perspectives for the Intercultural Lives of Unaccompanied Refugee Minors in Finland. Journal of Intercultural Studies, ss. 363-382 Linkki julkaisuun

Korjonen-Kuusipuro, Kristiina & Kuusisto, Anna-Kaisa & Tuominen, Jaakko (2018). Everyday negotiations of belonging – Making Mexican masks together with unaccompanied minors in Finland. Journal of Youth Studies. Linkki julkaisuun

Kortetmäki, T. & Hirvilammi, T. (2022) Kestävää hyvinvointia yhteisellä maapallolla. Teoksessa: Laakso, S. & Aro, R. (toim.) Planeetan kokoinen arki. Askelia kestävämpään politiikkaan. Helsinki: Gaudeamus: 61-81.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2016). Myötätunnon politiikka ja tutkimusetiikka Suomeen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten arjen tutkimisessa. Sosiologia, 53: 4, ss. 396-415.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2016). Perheettömiksi suojellut. Yksin tulleiden alaikäisten oikeus perheeseen. In Fingerroos, O & Tapaninen, A-M, Tiilikainen, M. (toim.). Perheenyhdistäminen. Kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi? Tampere, Vastapaino, ss. 89–109.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa & Gilmartin, Mary (2019). Embodied migration and the geographies of care: the worlds of unaccompanied refugee minors. In: Katharyne Mitchell, Reece Jones and Jennifer L. Fluri (toim.). Handbook on Critical Geographies of Migration, Edward Elgar, ss. 80–91. https://doi.org/10.4337/9781786436030.00014

Kuusisto, A-K. & Korjonen-Kuusipuro, K. (2022). Tiedon yhteistuottamisen käytännöt: muistoihin perustuva kokemustieto päätöksenteon tukena. Ulla Savolainen & Riikka Taavetti (2022, toim.): Muistitietotutkimuksen paikka: Teoriat, käytännöt ja muutos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 415-437. https://doi.org/10.21435/skst.1478

Kuusisto, Anna-Kaisa & Tuominen, Jaakko (2019). Myötätuntoa ja järjestelmällistä epäilyä: yksin tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat Aamulehden, Helsingin Sanomien ja YLE:n uutisjutuissa 2014–2016. Media ja viestintä, ss. 187-212. Linkki julkaisuun

Kyrönviita, M., & Wallin, A. (2022). Building a DIY skatepark and doing politics hands-on. City, 26:4, 646–663. https://doi.org/10.1080/13604813.2022.2079879

L

Lefort, Bruno (2015) Michel Aoun, ‘Patriarch of the Christian Street’: Leadership, Affect, and the Politics of Communalization in Lebanon. Middle East Journal of Culture and Communication, 8 (1), ss. 102-123.

Lefort, Bruno (2017) A confined youth? Lived space and shifting boundaries in Beirut. Middle East – Topics &Arguments, Issue #9, “Youth”, edited by Christoph H. Schwarz, Anika Oettler (Fall 2017).

Lefort, Bruno (2017) The art of bypassing: students’ politicization in Beirut. Mediterranean Politics, vol. 22 (3), ss. 407-425.

Lefort, Bruno (2019) The Good, the Bad, and the Ugly: narrating social bonds and boundaries in contemporary Lebanon. British Journal of Middle Eastern Studies, vol. 46 (4), ss. 663-680.

Lefort, Bruno (2020) Cartographies of Encounters: Understanding conflict transformation through a collaborative exploration of youth spaces in Beirut. Political Geography, 76, Online: Linkki julkaisuun

Lefort, Bruno (2022) “Homemaking as sensemaking: Existence, place, and belonging among returning youth from the Levantine diasporas”. American Ethnologist, vol. 49 (2), pp. 266-278.

Lehtonen, Pauliina (2018) Shifting the Power to People: Opening the practices of governance with participatory budgeting. Nordicom Information 40(1), ss. 63–69. Linkki julkaisuun

Lehtonen, Pauliina (2021) Policy on the Move: The Enabling Practices of Participatory Budgeting. Policy Studies. Julkaistu verkossa: 07.03.2021. Linkki julkaisuun.

Lehtonen, Pauliina & Tuurnas, Sanna (2021) Osallistumisen muodot, tilat ja mahdollisuudet tiedon yhteistuottamisessa. Näkökulmia osallistuvasta budjetoinnista ja lähiön yhteiskehittämisestä. Media & viestintä, 44(1), 25-49. Linkki julkaisuun

Lehtonen, Pauliina (2022) Kaikki mukaan? Pohdintoja osallistuvan budjetoinnin inklusiivisuudesta. Politiikasta. 31.5.2022. Link to publication

Lehtonen, Pauliina (2022) ”Voi tulla mitä vaan vastaan”: Epävarmuus ja yhteiskehittämistä muokkaavat käytännöt osallistuvassa budjetoinnissa. Hallinnon Tutkimus, 41 (3), 216–232. Linkki julkaisuun

Leino, Helena & Eeva Puumala (2020) What can co-creation do for the citizens? Applying co-creation for the promotion of participation in cities. Environment and Planning C: Politics and Space, DoI: 10.1177/2399654420957337, online first. Linkki julkaisuun

Leino, H., Wallin, A., & Laine, M. (2022). Ekogentrifikaatio suomalaisessa kaupunkikehityksessä: Havaintoja Tampereelta. Yhdyskuntasuunnittelu, 60:2, 10–32. https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/110984

Linkola, Hannu, & Salla Jokela (2017). Monumentteja, lähiöitä ja liikennettä: Helsinki hyvinvointiyhteiskunnan kuvastossa 1950-1979. In: Aalto, Sari, Samu Nyström & Rose-Marie Peake (eds.) Leivoksia, kaupunkilaisia ja sivistysaatteita: kävelyretkiä Euroopan historiaan, ss. 206-223. Kirjapaja, Helsinki.

Luoma-Halkola, Henna & Liisa Häikiö (2020) Independent living with mobility restrictions: older people’s perceptions of their out-of-home mobility. Ageing & Society, DoI: 10.1017/S0144686X20000823, first view. Linkki julkaisuun

Luoma-Halkola, Henna & Outi Jolanki (2021) Aging well in the community: Understanding the complexities of older people’s dial-a-ride bus journeys. Journal of Aging Studies 59. DoI: 10.1016/j.jaging.2021.100957 Linkki julkaisuun

M

Maununaho, Katja, Puumala , Eeva, & Luoma-Halkola, Henna (2021). Conviviality in the city: experience-based spatial design against the segregation of places. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability.https://doi.org/10.1080/17549175.2021.2005115
Määttä, Simo. K., Eeva Puumala & Riitta Ylikomi (2021) Linguistic, psychological and epistemic vulnerability in asylum procedures: An interdisciplinary approach. Discourse Studies 23:1, ss. 46-66.

P

Paananen, H., Jäntti, A.,Kork, A.-A., Kurkela, K., Leponiemi, U., Sinervo, L.-M., Tuurnas, S. (2022). Hallintotieteellinen tutkimus muutoksen kohteena ja tekijänä. Teoksessa Jäntti, A., Kork, A.-A., Kurkela, K., Leponiemi, U., Paananen, H., Sinervo, L.-M., Tuurnas, S. (toim.) 2022. Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus. Vastapaino.

Peltola, Taru; Åkerman, Maria; Bamberg, Jarkko; Lehtonen, Pauliina & Ratamäki, Outi (2017) Emergent Publics and Affects in Environmental Governance. Journal of Environmental Policy & Planning. Volume 20:2, ss. 157–169.

Perkiö, Johanna (2020) From Rights to Activation: The Evolution of the Idea of Basic Income in the Finnish Political Debate, 1980–2016. Journal of Social Policy, 49(1), ss. 103-124. Linkki julkaisuun

Perkiö, Johanna (2020) Legitimising a radical policy idea: framing basic income as a boost to labour market activity. Policy & Politics, 48(2), ss. 277-293. Linkki julkaisuun

Perkiö, Johanna & Pulkka, Ville-Veikko (2017) Perustulo ja työllisyyspolitiikka. In: Jouko Kajanoja (eds.) Työllisyyskysymys. Helsinki: Into.

Perkiö, Johanna, Rincon, Leire & van Draanen, Jenna (2019) Framing Basic Income: Comparing Media Framing of Basic Income in Canada, Finland, and Spain. In: Malcolm Torry (eds.) The Palgrave International Handbook of Basic Income. Exploring the Basic Income Guarantee. Cham: Palgrave Macmillan.

Pienimäki, Mari, Tuominen, Jaakko & Kuusisto, Anna-Kaisa (2018) #TRUST! Kulttuurinen kohtaaminen kasvotusten ja mediassa. Oppimateriaali. Tampere: Tampereen yliopisto. Linkki julkaisuun

Puumala, Eeva, Shindo, Reiko (2021) Exploring the links between language, everyday citizenship, and community. Citizenship Studies, 25(6), pp. 739-755. Link to publication

Puumala, Eeva, Maïche, Karim (2021) ’Whether you like it or not, this is the future!’: everyday negotiations of the community’s boundary in urban space. Citizenship Studies, 25(6), pp. 808-824. Link to publication

Puumala, Eeva, Maïche, Karim & Tuomaala-Özdemir (2021) Naapurusto – tarinoita moniäänisestä lähiöstä. Helsinki: Into.

Puumala, Eeva (2019) Kohtaamisen rohkeus nuorten maahanmuuttajataustaisten aikuisten kertomana. In: Hetemäki, Ilari, Hannu Koskinen, Tuija Pulkkinen & Esa Väliverronen (eds.) Kaikenlaista rohkeutta, ss. 128-144. Helsinki: Gaudeamus.

Puumala, Eeva, Ylikomi, Riitta & Ristimäki, Hanna-Leena (2017) Giving an Account of Persecution: The Dynamic Formation of Asylum Narratives. Journal of Refugee Studies, 31(2), ss. 197-215. DOI: 10.1093/jrs/fex024

R

Rikala, Sanna (2018) Kun mielenterveys rakoilee – näkymiä työn ja opintojen ulkopuolelta. Ilmiö. Sosiologinen media kaikille. Linkki julkaisuun

Rikala, Sanna (2018) Masennus, työkyvyttömyys ja sosiaalinen eriarvoisuus nuorten aikuisten elämänkuluissa. Yhteiskuntapolitiikka 83:2, ss. 159–170. Linkki julkaisuun

Rikala, Sanna (2019) Nuorten aikuisten masennus ja sosiaalinen kipu. Teoksessa: Filander, Karin; Siivonen, Päivi &Korhonen, Maija (toim.): Huiputuksen moraalijärjestys. Osallisuuden ja sosiaalisen kivun kertomuksia. Vastapaino: Tampere, ss. 273–399.

Rikala, Sanna (2020) Agency among young people in marginalised positions: towards better understanding of mental health problems, Journal of Youth Studies 23:8, ss. 1022–1038. Linkki julkaisuun

Ristimäki, Hanna-Leena & Tiitinen, Sanni & Juvonen-Posti, Pirjo & Ruusuvuori, Johanna (2020) Collaborative decision-making in return-to-work negotiations. Journal of Pragmatics, vol. 170, ss. 189-205. DOI: 10.1016/j.pragma.2020.08.012 Linkki julkaisuun

S

Salminen Jarkko (2013). Tila symbolisen kamppailun kohteena: Tapaus Ideapark. Alue ja ympäristö, 45 (1), ss. 25-36. Linkki julkaisuun

Salminen Jarkko (2016). Poliittiset ja moraaliset ulottuvuudet kaupunkitilassa. Oikeuttaminen yksityisautotonta Tampereen Hämeenkatua koskevassa kiistassa. Alue ja ympäristö, 45 (1), ss. 15-26. Linkki julkaisuun

Salminen Jarkko (2018). The spatial logics of justification. The case of a dispute over a car-free street in Tampere, Finland. European Journal of Cultural and Political Sociology, 5 (1-2), ss. 66-89. Linkki julkaisuun

Salminen Jarkko (2019). Nuoren kuntoutusrahan luoma osallisuus toimintamahdollisuuksina. Yhteiskuntapolitiikka, 84:4, ss. 393-402. Linkki julkaisuun

Salminen, Jarkko, & Häikiö, Liisa (2022). Kuntoutuminen toimintamahdollisuuksinaammattilaisten käsitykset nuorten kuntoutujien toimijuudesta. Kuntoutus, 45(1), 18-28. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.115396

Salminen Jarkko, Häikiö Liisa & Lehtonen Pauliina. (2016). Osallistuva budjetointi hallinnollisena ja poliittisena käytäntönä. Hallinnon tutkimus, 35 (1), ss. 60-75. Linkki julkaisuun

Salminen, Jarkko; Häikiö, Liisa & Lehtonen, Pauliina (2016) Osallistuva budjetointi hallinnollisena ja poliittisena käytäntönä. Hallinnon Tutkimus, 35:1, ss. 60–75. Linkki julkaisuun

Salminen, Jarkko (2020). Contradictions between individually needed and institutionally offered forms of recognition. Constellations, 2020: ss. 1-14. Linkki julkaisuun

Salminen, Jarkko, Lehtonen, Pauliina, Rikala, Sanna, Kuusisto, Anna-Kaisa, Luoma-Halkola, Henna, Puumala, Eeva, Sointu, Liina, Wallin, Antti & Häikiö, Liisa (2021) Osallisuuden kehät: näkökulmia hyvinvoinnin muotoutumiseen. Focus Localis 49(3), pp. 80-98. Link to publication

Şevik, E. & Çalışkan, O. (2022). Coexistence in Space: Stimulating Encounter in the Socially Fragmented Urban Fabrics [Special Issue], Built Environment, 48 (3), 364392

Sjöblom, J. (2022). Osallistumisen kulttuuriset resurssit asuinalueen suunnittelussa: tapaustutkimus Arabian alueen täydennysrakentamisesta. Yhdyskuntasuunnittelu, 60(2), 33–52. Link to publication.

Sjöblom, Jonas & Niitamo, Annaliina (2020) The Intermediating Role of Municipal Urban Planners in Online Discussions with Citizens, Planning Theory & Practice, 21:5, ss. 710-726, DOI: Linkki julkaisuun

Sjöblom, Jonas & Kuoppa, J. & Laine, M. & Alatalo, E. (2021) Crafting a planning issue with citizens in the context of planning competition: a case of ‘Nordic Superblock’, Journal of Urban Design, 26:1, ss. 117-131, DOI: Link to publication

Snellman, Karita; Lehtonen, Pauliina & Van Aerschot, Lina (2016) Työtön, kouluttamaton ja syrjäytynyt – vai osaava ja aktiivinen nuori? Teoksessa: Halmetoja, Antti; Koistinen, Pertti & Ojala, Satu (toim.) Sosiaalipolitiikan lumo – Esseitä sosiaalipolitiikan kipupisteistä ja suunnasta. Tampere: Tampere University Press, ss. 84–90. Linkki julkaisuun

Sointu, Liina (2018) Slipping into ‘that nurse’s dress’: Caring as affective practice in mixed-sex couples’ relationships. Teoksessa: Juvonen, Tuula & Marjo Kolehmainen (toim.) Affective Inequalities in Intimate Relationships, ss. 95–108. London: Routledge.

Sointu, Liina & Lehtonen, Turo-Kimmo & Häikiö, Liisa (2020) The Public, the Private and the Changing Expectations for Everyday Welfare Services: The Case of Finnish Parents Seeking Private Health Care for their Children. Social Policy and Society. Online first. DOI: Linkki julkaisuun

Stamm, Ingo & Matthies, Aila-Leena & Hirvilammi, Tuuli & Närhi, Kati (2020) Combining labour market and unemployment policies with environmental sustainability? A cross-national study on ecosocial innovations. Journal of International and Comparative Social Policy 36 (1), ss. 42-56. Linkki julkaisuun

T

Taylor, Jonathon & Jokela, Salla & Laine, Markus & Rajaniemi, Juho & Jokinen, Pekka & Häikiö, Liisa & Lönnqvist, Antti (2021) Learning and Teaching Interdisciplinary Skills in Sustainable Urban Development—The Case of Tampere University, Finland. Sustainability, 13 (3): 1180. DOI: 10.3390/su13031180

Tuurnas , S., Jäntti, A., Mäntylä, N., Kalliomäki, H. (2021) Hallintotieteellisen tutkimuksen ja osaamisen tulevaisuudennäkymiä. Teoksessa Kalliomäki, H., Karppi, I., Mäntylä, N. (toim.) (2021). Julkinen toiminta murroksessa – Tampereen ja Vaasan yliopistojen hallintotieteiden valintakoeteos 2021. Vaasan yliopiston raportteja 21. Vaasan yliopisto.

Tuurnas , S., Jäntti, A., Kalliomäki, H., Kurkela, K., Lehtonen, P. (2022). Asukastiedon hyödyntämisen kipupisteet yhteiskehittämisessä. Teoksessa Jäntti, A., Kork, A.-A., Kurkela, K., Leponiemi, U., Paananen, H., Sinervo, L.-M., Tuurnas, S. (toim.) 2022. Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus. Vastapaino.

V

Vaiva-kollektiivi (Hoppania, Hanna-Kaisa, Karsio, Olli, Näre, Lena, Olakivi, Antero, Sointu, Liina, Vaittinen, Tiina & Zechner, Minna) (2020) Hoivan arvon markkinoilla ja markkinoitta. Gerontologia 34 (4), ss. 345-348. Linkki julkaisuun

Vakkala, H., Jäntti, A., Sinervo, L.-M. (2021). Redefining Local Self-Government: Finnish Municipalities Seeking Their Essence. Teoksessa: Bergström, T., Franzke, J., Kuhlmann, S., Wayenberg, E. (toim.) (2021) The Future of Local Self-Government – European Trends in Autonomy, Innovations and Central-Local Relations. Palgrave Studies in Sub-National Governance. Palgrave Macmillan. Linkki julkaisuun

Van Aerschot Lina & Salminen Jarkko (2018). Hyvä, paha lähiö. Nuoret ja asuinalueella syntyvä sosiaalinen pääoma. Sosiologia, 3/2018, ss. 248-262. Linkki julkaisuun

Van Aerschot, Lina & Häikiö, Liisa & Snellman, Karita & Kallinen, Yrjö (2016). Nuoret, pienituloisuus ja asuinalueiden eriytyminen Lähiössä asuvien nuorten käsityksiä taloudellisesta niukkuudesta. Yhteiskuntapolitiikka 81 (5), ss. 540–550.

W

Wallin, Antti (2017). The transnational lives of Finnish retirees in Torrevieja. Matkailututkimus, 13(1-2), ss. 6-20.

Wallin, Antti (2018). Katsantoja kaupungin muutokseen. Yhdyskuntasuunnittelu 56:4, ss. 11-27.

Wallin, Antti (2019). Eläkeläisten tila. Kaupunkitilan ja eläkeläisten sosiaalisen toiminnan tarkastelua. Tampere: Tampere University Press.

Wallin, A. (2021). Ekogentrifikaatio : kaupunkien kestävyysmurroksen kiusallinen seuralainen. Alue ja ympäristö 50:2, 101–116. https://doi.org/10.30663/ay.107779

Wallin, Antti & Leino, Helena & Jokinen, Ari & Laine, Markus & Tuomisaari, Johanna & Bäcklund, Pia (2018). A Polyphonic Story of Urban Densification. Urban Planning 3:3, ss. 40–51.